Koroonaavaayiras fi kalaqa: Dargaggoo 'meeshaa hargansuu deeggaru' wantoota naannootti argamaniin hojjete

Meeshaa hargansuu namaa deeggaru Dargaggoo Mubaarek Mohaammed hojjete

Madda suuraa, Mubaarek Mohaammed

Erga dhibeen koronaavaayirasii Itoophiyaatti argamuun mirkanaa'ee kalaqoonni akka meeshaalee ittiin harka dhiqatan tuttuqaarraa bilisa ta'an hojjetamuun bakka hedduutti hojiirra oolaa jiru.

Naannawa magaalaa Finfinnee, Furii kan jiraatu Dargaggoo Mubaarek Mohaammed dhibee kana too'achuuf tumsa taasifamuuf gumaachuuf meeshaa dhukkubsattoota hargansuu gargaaru akka hojjete hima.

Dargaggoon kun hojiiwwan kalaqaa 43 tahan akka qabuu fi meeshaa amma hojjete kanas baay'inaan hojjechuuf tattaafii gochaa jira.

Gaaffii fi deebiin Dargaggoo Mubaarek BBC Afaan Oromoo waliin taasise kunooti.

BBC- Hojiinkee maali idileedhaan kan iratti bobbaatee jirtu?

Mubaarak - ani naannoo Furiitti hojii Elektirooniksiitan hojjedha. Hojiilee kalaqa adda addaatis nan hojjedha. Yeroo darbe fakkeenyaaf yeroo awwaanisni biyya keenyatti dhufe meeshaa ittiin awwaanisa bittinsuuf gargaaru hojjedheen ture.

BBC- Waa'ee meeshaa amma hojjette kana mee nutti himi.

Mubaarak- dhibeen kuni gara biyya keenyaa dhufnaan anihoo maal hojjedheen gahee kiyya bahu qaba kan jedhuun dandeettiin qabuun meeshaa dhukkubsattoota hargansuu gargaaru kan qilleensa seensisuu fi baasun hojjedhe.

Meeshaa kana gara caalaasaa mukumarraayin hojjedhe. Teessoooma mana kiyyaatan mummuree hojjedhe.

Diizaayinii isaa interneetii iraayiin ilaalee hojjedhe. Meeshichi silaa sibiilarraayi kan hojjetamu ani hanqina meeshaa waanin qabuufin mukumarraa hojjedhe.

Meeshaan kuni kalaqa haaraa miti durumaanuu jira garuu wantin ani fooyyessee hojjedhe meeshaan kuni duraan harka namaatiin akka qilleensi seenuu fi bahu godhama ture. Ani isa sanan dijitaal godhee akka ofumaa hojjetu taasise.

Meeshaan ani hojjedhe kuni daqiiqaa meeqa keessatti si'a meeqa qilleensi akka seenee fi bahes ni lakkaaha.

Ibsa waa'ee viidiyoo,

koroonaavaayiras: Dargaggeessa meeshaa tuttuqqaa harkaa malee harka ittiin dhiqatan kalaqe

Yoo ibsaan bades dhukkubsatichi akka qilleensa hin dhabneef dinaamoo fi dhakaa baatiriitin akka hojjetuttan hojjedhe.

BBC- meeshaa kana hojjechuuf maaltu sikakaase?

Mubaarak - hojiin kiyya baayinaan hojii kalaqaa irrattan hojjedha. Meeshaalee biyya alaatiin galanis nan supha. Hojiin kalaqaa ammo yeroo akka kana weerarri dhufu carraa ittiin dandeettikee agarsiistu siif uuma.

Yeroo biyyi rakkoo keessa galu anarraa maaltu eegama jetteeti kan hojjechuu qabdu. Anis kanumaafin jalqaba meeshaa harka ittiin dhiqatan tuttuqaa maleessa ta'e hojjedheen jira. Siree dhukkubsattoonnj irra ciisanis hojjechuuf yaaleen ture.

Kalaqni birrii nama barbaada. Meeshaa hargansuuf gargaartu kana kanin hojjedhe laptop kiyya gurgureetan waan hojichaaf nabarbaachisu bite.

BBC- Meeshaa amma hojjette kana ogeeyyii fayyaatiin yaalameeraa? Beekmatiihoo itti argattee?

Mubaarak - meeshaa kana jalqaba Ogeessotuma fayyaa naannoo kiyya jiran waamee ilaalchiseera . waanti beekamuu qabummoo meeshaan kuni durumaan hojjetamee jira. Wanti adda ta'e ani meeshuma naannoo kiyyaa irraayin hojjedhe, lammaffaammoo harka namaatin isa hojjetamun gara dijitaalaatti jijjiire.

Dizaayiniin meeshaa kanaa akkuma addunyaattuu nibeekama anis internet irraayin laalee hojjedhe.

Sababa meeshaan 'mechanical ventilation' kuni addunyaarratti dhiheessin isaa xiqqaateef dizaayinii ani hojjedhe Kanaan biyyoonni hedduun hojjechaa jiru.

Amma meeshaa kana lama hojjedhee xumureera. Kan nama tokkoo fi kan nama lamaaf ta'u. ammammoo guddaa isaa hojjechaan jira kan nama afur shaniif ta'u.

Kalaqa kanatti beekamtii argachuuf galmeesiseen jira. Garuu sababa warri hojii kana hojjetu amma hojiirra hin jirreef xumuramee naharka hin geenye.

BBC- kalaqawwan biroo kan beekamtii itti argatte jiraa?

Mubaarak - Mana keessaa gara kalaqawwan 43 qaba . garuu gargaarsa dhabeetan gara gabaatti ittiin bahu hin dandeenye.

Hanga ammaatti kalqawwan jaha beekamtii warran itti argadhedha. Mirga abbaa qabeenyummaa kalaqaa itti argadheera jechuudha.

Amma fakkeenyaaf konkolaataa soolaariidhaan hojjetu, kan benzinaa fi ibsaadhaan hojjetu, Kottoleessituu(Firiijii) mukarraa hojjedheetin jira.

Gara fuulduraatti warran beekamtii itti argadhe kana nama nagargaaru yoon argadhee gabaatti baase kaampaanii mataa kiyyaa kan Elektirooniksii qabaachuufin yaada qaba.