Koronaavaayirasii: Obbolaa lakkuu koronaavaayirasiin galaafate

Katy Davis (left) and Emma Davis

Madda suuraa, Zoe Davis

Obbolaan lakkuun koroonaavaayirasiin qabaman, garaagarummaa guyyoota sadiin hospitaala tokko keessatti lubbuun dabre.

Obbolaan lakkuun UK keessatti wajjin dhalatan Keetii fi Emaa Deevis jedhaman - gannisaanii 37 ture.

Wayita lubbuun jiran yeroo hundumaa ''wajjiin gara addunyaa kanaatti dhufne, wajjumaan addunyaa kanarraas du'aan godaanna,'' jedhanii dubbataa turan.

Keetii fi Emaa akkuma dubbisaanii ta'eetu, garaagarummaa guyyaa sadiitiin koronaavaayirasiin du'aan addunyaa kanarraas darban.

Obbolaan lakkuu kun bifaan qofa miti kan walfakkaatan, ogummaa ittiin hojjataa turaniin walfakkaatu. Kana qofayyuu miti waa danuudhaan walfakkaatu.

Narsii daa'immanii kan turte Keetii Deevis, hospitaala waliigalaa Saawuzhaamtanitti Kibxata darbe duute.

Obbelettiin ishees Emaan, ogeettii narsiii turte hoospitaaluma walfakkaatu keessatti gaafa JImaataa lubbuu dhabde.

Kutaa baqaqsanii suphuu hoospitaala tokkicha keessatti waggoota 9'f lamaan isaanii waliin hojjataniiru.

Madda suuraa, Zoe Davis

Obboleettiin isheemmoo Jimaata kaleessaa du'uushii obboleettiin isaanii Zooyi Deevis jedhamtu dubbatteetti.

''Wajjiin gara addunyaa kanaatti dhufne, wajjumaan addunyaa kanarraas godaanna'' jechaa turani jetteetti obboleettiin isaanii lubbuun jirtu.

Zooyiin akka jettutti, obbolaan lakkuun kun wajjin jiraataas turan. Yoo fayyaa qabaatanis wajjuma, yoo dhukkubsatanis wal biraa hin hafanii jettee ajaa'ibsifattee dubbatte.

''Namoota gaarii akkamii akka turan ibsuu jechootatu natti hanqata,'' jette obboolettiin isaanii wayita waa'eesaanii haasofte.

Waan qaban namoota arjoomurras dubatti hin deebi'an jette.

Yeroo hunda namoota gargaaruutti gammadu, gaafa ijoollee turanillee akka hakiimaatti ashaangullitii/intalashee akka nama wal'aanutti taphataa turan, boodas ogeeyyii fayyaa turan.

Hojii gaggeessaan hoospitaalaa Yuunivarsiitii Saawuzihaampitan hiriyoonni ishees narsii fakkeenya gaarii namoota biroof taate ta'uushii ibsaa turan.

''Dhukkubsattoota yaala jirruufi hawaasa tajaajilaa turre bakka bu'een ergaa gaddaa koo dabarsa' jedhani dubbatan qondaalli fayyaa hoospitaalicha.

Ogeeyyiin hoospitaala keessatti wajjin hojjataa turan Emaan nama tasgabbooftuu, namoota waliin waliigaluu dandeessuu, ogeettii jabduudha jedhani leellisan.

Otoo lubbuu Keetiin hin darbiin sa'aatii muraasa dura ogeeyyiin fayyaa seensa hoospitaalarratti bahani tumsa bira dhaabbanna muli'suuf 'Keetiidhaaf harka walitti rukutaa' jechaa turan.

Haata'u malee, sa'aatii muraasa booda Keetiinis duute.

UK keessatti narsootni 50 ta'an sababa weerara koronaavaayirasiin amma yoonatti akkuma Keetii fi Emaatti lubbuu dhabaniiru.