Dubartiin Beeruti, Libaanositti gurgurtaaf dhiyaatte baraaramte

Lammileen Afrikaa miidhaa dubartoota mana namaa hojjetanirra gahu yeroo morman

Madda suuraa, Anadolu Agency

Biyya Libaanos keessatti dubartiin lammii Naajeeriyaa mana namaatti qacaramtee hojjechaa turte tokko gurgurtaaf beeksifni irratti bahee garuu gurguramuurraa baraaramteetti.

Dubartiin kun akka gurgurtaaf dhiyaattu beeksifne kan bahe Feesbuukiirratti yoo ta'u, guyyoota muraasaan booda namni beeksisicha maxxanseera jedhames to'annaa jala oolfameera.

Beeksisni gurgurtaa dubartii kana irratti bahe kun lammileen Naajeeriyaa hedduu dheekkamsiiseera.

Dura ta'aan Komishinii Daayaasporaa Naajeeriyaa Abikkee Daabirii Herrewwaa BBCtti akka himanitti dubartiin ganna 30 gurgurtaaf dhiyaattee turte yeroo ammaa kana haala nagaa qaburratti argamti. Imbaasii Naajeeriyaa Beeruut keessatti akka argamtu mirkaneeffataniiru.

Dura ta'aan kun itti dabaluun akka ibsanitti aanga'oota Libaanos ture kan ishee oolchuu danda'e. Haata'u malee, akkamiin akka baraaran ibsa kennuurraa garuu of-qusatan.

Haata'u malee, labsiin mana turuu sababa weerara koronaavaayirasiitiif murtaa'e dubartiin kun bakka jirtu salphaatti faana bu'uun argachuu dandeessiseeras jedhame.

Dubartiin gurguruuf beeksifni irratti bahe kun mana namaatti qacaramtee kan hojjettu yoo ta'u dolaara kuma tokkotti gurguruudhaaf ture gatiin kan baheef. Beeksisa bahe kanarratti akka mul'atutti suurri paaspoortii dubartii kanaa ifatti beekama.

Namoonni beeksisa gurgurtaa dubartii bahe kana miidiyaa hawaasummaarratti waliif qooduun booda namoota baayyee akka dheekkamsiiseefi gaddisiises ibsameera.

Madda suuraa, Screengrab of advertisemnt

Akka odeeffannoo Mootummoota Gamtoomaniitti Naajeeriyaafi biyyoota Afrikaa biroorraa ijoollee durbaa ol-aadeemoo ta'an umurii gara garaa keessa jiran namoota warra daddabarsaniin akka gurgurmanidha.

Hedduun isaanii, biyyoota Awurooppaafi Eeshiyaa keessatti hojii foyyaa'aa ta'e ni argattu jedhamuun sossobamanii akkasumas, hojii saal-qunnamtiitti akka bobbahaniifi baayyeen isaanii rakkoo hamaadhaaf akka saaxilaman odeeffanniin ni agarsiisu.