Boordiin filannoo murte TPLF irratti yaada attamii qabaa?

Birtukaan Miidhagsaa

Madda suuraa, MICHAEL TEWELDE

Walitti qabduun Boordii Filannoo Biyyaalessaa Aaddee Birtukaan Miidhaksaa, ''mootummaan naannichaas ta'e paartiin naannicha bulchaa jiru filannoo gaggeessuun seera qabeessa hin ta'u,'' jechuun EBC'tti himan.

'TPLF' ibsa kaleessa baaseen mootummaan bara aangoo isaa dheeressuuf filmaata dhiyeesse mormuudhaan, sadarkaa naannootti filannoo gaggeessuuf qophiin taasisa jechuun beeksisee ture.

TPLF sadarkaa naannootti filannoo gaggeessuuf murteessuu isaas boordii filannootti akka hin beeksisiin Aaddee Birtukaan ''karaa idile ta'een wanti nu qaqqabe hin jiru'' jechuun himan

''Filannoo naannoo gaggeessuuf yaadanii yoo ta'e kuni adeemsa sirrii miti. Heera motummaatinis kan deegaramu hin ta'u,'' jedhan.

Boordiin filannoo keewwata heera mootummaa 102'n hundeeffame kan isaan hogganan qofa ta'u kaasaniiru.

''Aangoon filannoowwan sadarkaa federaalaa, naannooleefi gandaatti gaggeeffaman raawwachisuu kan kenname boordii filannoo qofaadhaaf,'' jedhaniiru.

Kanaan alatti motummoonni naannoolees ta'an qaamooleen raawwachiftoota federaalaa, lafaa ka'uun filannoo ilaalchisee murtee yoo dabarsan heera mootummaatiin hin deeggaramu jedhu.

Haa ta'u malee filannoo waliigalaatiin haala adda ta'eetti filannoon naannawa tokkoo gaggeefamu akka danda'us eeraniiru.

Akka fakkeenyaattis, Naannoo Somaaleetti haaluma jireenya hawaasichaatiin walqabatee namoonni sagalee keennan irra caalli naannoo bakki sagalee itti kennamu jiraataa sababii hinturreef jecha erga filannoon waliigalaa gaggeeffameen booda naannichatti filannoon gaggeefamusaa himaniiru.

Haala kanaan addatti naannichi filannoo naannoo gaggeessuu ni danda'a, kuni garuu filannicha kan raawwachiisu Boordii Filannoo heera mootumman aangoon kennameef qofa yoo ta'edha jedhu.

Motummaanis yeroo filannoon itti gaggeeffamu dheeressuun filmaatawwan filannoo gaggeessuuf ni dandeessisu jedhe afur dhiyeessunsaa ni yaadatama.

Yaadawwan dhiyaatan keessaa tokko manni maree hiikaa heera motummaa gaafachuu kan jedhu yoo ta'u kunis har'a mana marichaatiin sagalee caalmaan ragaasifameera.