Koronaavaayirasiin ‘lubbuu koo oolche’

Anjela
Ibsa waa'ee suuraa,

Anjela

Koronaavaayirasiin lubbuu koo oolchee jetti dubartiin haakimooti Covid19 dhibee laphee akka qabdu erga argatanii booda.

Anjela Sichelegel mallattoon koronaavaayirasii irratti argamuun guyyootii 11 booda hospitaala seente.

Dhibeen laphee ishee – kan hakiimotni hamaa ture jedhan - kan barame erga sababa koronaavaayirasiif kutaa wal’aansaa addaa Hospitaala Royal Birompton Landan seentee booda.

“Yeroo lapheen koo akka hojjechuu qabutti hojjataa hin jiru naan jedhan bayyeen nahe” jetti dubartiin ganna 36 kun.

Jalqabaratti Bitootessa 22 irratti gara Hospitaala Chelsea and Westminster yeroo geeffamtu naannoo lapheefi somba isheetti dhangala’aan wayii akka jiru itti himame.

Sana booda gara hospitaala Royal Brompton’tti yeroo dabarfamtu dhibee 'EGPA' jedhamu kan kutaa qaamaa kan akka laphee, somba, buusaafi narvii miidhu akka qabdu barame.

Anjelaan “dhibeee asmiif hakima biratti daddeebi’aan ture malee lapheen koo rakkoo akka qabu hin barre ture” jetti.

“Utuu EGPA qabaachuun koo hin baramne ta’e tasa na ajjeesa ture.”

“Koronaavaayirasiin qamaafi lapheekoorratti dhiibbaa guddaa waan uumeef hakiimoti dhibee EGPA kana ariifachiise naan jedhani.”

“Fuldaraaf lubbuu koo olcheera, yeroo ammatti garuu koronaavaayirasiin na ajjeesee oole,” jetti.

Torbanoota shaniif hospitaala kan turte Anjelaan hojjeetoota fayyaa achii “hojii baay'ee garii” hojjataniif galateeffateetti.