Koronaavaayiras: Ogeessii fiilmii Pirezidaantii Masrii irratti qoosuutiin hidhame summiin du'e

Karra mana hidhaa Tooraa

Madda suuraa, AFP

Masriin dargaggoo ogeessa fiilmii ta'e, Shaadii Haabaash, muuziqaa viidiyootiin pirezidaantii Al-Sisii irratti qoosaa ergaa qeequumsaa of keessaa qabu dhiyeessuun hidhamee ture mana hidhaa keessatti lubbunsaan summiidhaan darbuu beeksiifte.

Dargaggeessii umuriin isaa waggaa 24 ture Haabaash, mana hidhaa Tooraa Kaayiroo keessatti argamuutti bishaan itti fakkaachuun erga saanitaayizarii dhugeen booda lubbunsaa darbe jechuun abban alangaa biyyattii beeksiise.

Saanitaayizarichi mana hidhaa keessatti tatamsa'ina Covid-19 hirrisuuf sirreeffamtootaaf kennamuus dabalee himeera.

Roggeeyyoonni mirga namaatiif falman garuu sababiin du'a Haabaash hanqina wallaansaa gahaa ta'eeti jedhu.

Dargagoon kun erga bara 2018'tti to'atamee kaasee, ''oduu sobaa tatamsaasuufi dhaabbata seeraan ala ta'e waliin hidhata qabda' jedhamulleen waggoota lamaaf mana murtiitti hindhiyeeffamne ture.

Haabaash hidhaaf kan saaxilame erga viidiyoo muuziqaa weellisaa baqatee biyya alaatti argamu tokko sirba mata-duree 'Balaha' jedhamuun beekamu daayirekti gochuun waliin hojjateen booda.

Hiikaan maqaa viidiyoo sanaas nama fiilmii Masrii beekamaa tokko irratti amala sobaa fakkaachuu xabachuun kan bakka bu'uudha. Qeeqxoonni Al-Sisiis pirezidaatii sobaa jechuun waamuun ture.

Barreessaa walaloo sirba kanaa kan ta'e Gaalaal El-Behaayirii waggaa lama dura hidhaan waggaa sadii itti murtaa'ee ture.

Haabaash garuu hanga du'uutti waggoota lamaan darbaniif mana murtiitti hindhiyeeffamne ture.

Xalayaa Onkoleeleessa darbe barreesseen ''ergan mana hidhaatti darbatameen booda hirraanfatamtee yoom akka baa'uufi akkamiin akk aba'u akka hinbeekne,'' dubbatee ture.

Itti dabalunis, ''Hidhaan nama hinajjeessu, garuu qofummaatu nama ajjeesa,'' jedheera.

Abookaatoon isaa Ahimad ai-Khaawaagaa AFP'ti akka himaniitti, sababii dhukkubni Covid-19 gara mana hidhaa akka hingallee ittisuuf mootummaan Masrii namoonni sirreeffamtoota akka hingaafannee waan dhorkees namni dhiheenyatti Haabaash gaafate hinjiru jedheera.

Abbukaatichi akka jedhaniitti, Haabaash erga mana yaalaatti geeffamee booda mana sirreessaatti deebiifamee alkan Jimaataa du'e jedheera.

Haabaash osoo gara mana yaalaatti hingeeffamiin dura guyyaa Kibxataa Haabaash saanitaayizarii baayyee dhuguusaa abbaan alangaa dubbataniiru.

Haabaash kemikaalicha kan dhugee bishaan itti fakkaachuun booda garuu baayyee garaan dhukkubnaan haakimootatti himuusaa abbaan alangichaa himaniiru.

Haata'u malee, du'a oggeessa filmii kana qaamooleen mirgaafa falman hedduun ni shakku.

Keessattuu gaaffiiwwan erga dhukkubbii cimaarraa ture maalif wallaansi gahaan hintaasifamneef? Akkasumas, maalif osoo himannaan irratti hinbanamiin waggoota lamaaf hidhaa keessa akka turu taasifame? gaaffiin jedhan hedduun kaa'aa jiru.