Ogummaa suuraa: Dargaggeessa abbaa ogummaa danuu suuraalee duriitti 'lubbuu horu'

Dubartii Jimmaa

Madda suuraa, GT Graphics

Dargaggeessa ganna 23 ka tahe Gammachis Tashooma Dheeressaa fedhii ogummaa suuraa fi viidiyoo qaburraa kan kahe ofii tattaafachuun hojii Itoophiyaa keessa daran hin baramne 'suuraalee duriitti lubbuu itti hora'.

Gammachiis magaalaa Naqamteetti dhalatee kan guddate wayita tahu, gosa barnootaa 'Information Technology'n Yunivarsiitii Wallaggaarraa diigrii jalqabaan eebbifameera.

Dhaabbilee garagaraafis asxaa dhaabbaticha ibsu (logo) dizaayin gochuullee ni hojjeta.

Gammachiis turtii BBC waliin taasiseen, ogummaan 'haalluu diibuu' inni hiojjetu kun 'colorization fi retouch' jedhamu.

Kana jechuunis 'suuraawwan dur ka'an, gurraachaafi adii kan tahan, akkasumas qulqullinni isaanii baayyee kan gadi bu'e, haala ammayyaawaa taheen, lubbuu itti horudha,'' jedha dargaggeessi kun.

Kunis suurichi akka nama hawwatuufi dhaloota si'anaa birattis fudhatama akka argatu gargaarsa jedha.

Ogummaa kana akkamiin horate?

Madda suuraa, GT Graphics

Ogeessi siinimaatoogiraafii kun akka jedhutti ijoollummaarraa kaasee ogummaa kanaaf fedhii guddaa qabaachuu dubbata.

Kana malees ''namoota ogummaa kanaan beekamtii fi muuxannoo qaban walqunnamuun, muuxannoo isaanii akka naaf qoodan godheera,'' jedha Gammachiis.

Gama biraatiin ammoo sadarkaa kanarra gahuuf, barnoota gochaan agarsiisan 'tutorials' intarneeta gubbaa argaman irraa barachuun yeroo hedduu akka dabarsuus dubbata.

Suuraalee durii 'lubbuu itti horte' akkamiin filata?

Ibsa waa'ee viidiyoo,

Dargaggeessa abbaa ogummaa danuu suuraalee duriitti 'lubbuu horu'

Madda suuraa, GT Graphics

''Namoonni ani filadhe kunniin karaa aadaas haa tahuu, karaa amantiidhaan dhaloota kana biratti seenaan isaanii dagatamee waan jiruuf, ogummaa qabuun dhaloota kana bira gahuu barbaadeen jalqabe,'' jedha.

Hojii haalluu dibuu hojjete keessaas kan Onesmoos Nasib hedduu akka itti gammadu dubbata.

''Onesmos ana biratti iddoo guddaa qaba - hojii koo jalqabaatis,'' kan jedhu dargaggeessi kun Hiikaa Awwaajii uummata Oromoo biratti seenaa hedduu qabu jedha.

Onesmos maqaa Abbaa Gammachiis jedhamuunis ni beekamu - Macaafa Qulqulluu yeroo jalqabaaf gara Afaan Oromootti kan hiike isaani.

Gammachiis akka jedhutti Hiikaan yeroo saddeetti oliif garbumaatti gurgurameera. Garbummaa booda erga bilisa bahee booda, Macaafa Qulqulluu dabalatee kitaabilee garagaraa hiikuufi barreessuun gumaacheera.

Gammachiis gara fuuladuraattis seenaa keessa deebiyuun ilaaluun, dhaloota ammaa biratti beeksisuuf hojiin guddaa akka isa eeggatu dubbata.

Madda suuraa, GT Graphics

Ibsa waa'ee suuraa,

''Onesmos ana biratti iddoo guddaa qaba - hojii koo jalqabaatis,'' jedha Gammachiis

Gammachiis suuraawwan lubbuu itti hore keessaa tokko ka Asteer Gannooti.

Asteer Gannoonis akkuma Abbaa Gammachiis garbummaatti gurguramtee kan turte wayita tahu, Onasmoos Nasiib waliin Macaafa Qulqulluu hiikuun qooda olaanaa gumaachiteetti.

Madda suuraa, GT Graphics