Koronaavaayirasii: Eertiraan weerara koroonaavaayirasii irra aantee?

Alaabaa Eertiraa

Madda suuraa, David McNew

Eertiraatti Covid-19 jalqaba Bitootessa 21 dargageessa tokko irratti erga argameen booda guyyoota shan itti aanan keessatti lakkoofsa namoota dhibee kanaan hubamanii gara ja'atti guddatte.

Yeroo kanatti ejjennoon mootummaan jalqaba fudhate manneen barnoota hundi akka cufaman gochuufi tajaajjilli geejjiba uummataa magaalota walitti fidan akka dhaabbatan gochuu ture.

Caamsaa 2 irratti lakkoofsi kun gara 12'tti yeroo guddatu ammoo qaamaa to'annoo vaayirasii kanaan biyyitti gutuutti sochiin akka dhabbatuufi uummanni manaa akka hin baaneef ajaji labsame.

Labsiin kun ammyyuu hojiirra oolaa jira. Biyyattiin balalii idil addunyaa hundas dhorkiteetti.

Weerarri dhibee kanaa erga addunyaa irratti tatamsa'u jalqabee ji'oottan muraasa keessatti lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii miliyoona 4.2 darbeera.

Biyyootiin tokko tokko weerara vaayirasichaa irra aanuu danda'aniiru. Eertiraanis biyyoota kunneen keessa tokko ta'uu hin ooltu.

Eertiraan maal hojjette?

Eertiraatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 39 kan gahe guyyoota 24 dura ture.

Guyyoota 24 darbaniif namni haaraan dhibee kanaan qabame hin jiru.

Murtee sochii ugguruu hatattamaa kan fudhatte Eertiraan, utuu dhibeen kun uummata keessa hin tatamsa'iin murtee kana fudhachuun ishee weerara kana to'achuuf gargaareera.

Dabalataan ammoo ummati biyyattiis ajaja mootummaan keennamu kabajuun isaanii ga'ee guddaa qaba.

Murteen sochii ugguru namoota harka qalleeyyi hedduu miidhuu danda'a kan jedhu soda biyyoota hedduudha.

Mootummaan Eertiraa yaddoo kana furuuf sochiin inni godhe argamu baatus lammileen hedduu biyya keessaafi ala jiraataan namoota akkanaaf gargaarsa adda addaa gochaa turaniiru.

Fakkeenyaaf namootni kaffaltii mana kiraa hambisuun yeroo kanatti namoota gargaara turan jiru.

Haati warraa pireezidant Isaayyas Afawarqii adde Sabaa Haayiluu ilma ishee Abraham waliin ta'uuun qaarshii naaqfaa 50,000 gumaachite.

Qorannoon vaayirasii kanaaf godhamu tamsa'ina isaa to'achuu keessatti ga'ee guddaa qaba.

Akka Dhabatta To'annoo Dhukkubaa Afrikaatti Eertiraafi Aljeeriyaan namoota meeqaaf qorannoo dhibee akka taasisan ifa hin goone.

Gabaasi biyyatti irraa argamu lakkoofsa namota qabamaniifi bayyaanatan qofaadha.

Eertiratti namooti koronaavayirasiin qabaman haraan jiraachuu baatanis, namoota meeqaaf qorannoon akka taasifame garuu ifa miti.

Hanga Ammaatti Eertiraatti dhibee kanaan lubbuun namaa darbe hin jiru.

Akka gabaasa Ministeera Fayyaa biyyattiitti namoota 39 dhibee kanaan qabaman keessa 38 kan bayyaannatan yoo ta'u nama tokko qofatu wal'aansa argachaa jira.