Sudaan Kibbaatti sababa walitti bu'insaan namoonni '300 ajjeefaman'

Dubartoonniifi loon saamamaniiru

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Dubartoonniifi loon saamamaniiru

Walitti bu'insa akka haaraatti gosoota gara garaa Sudaan Kibbaa gidduutti deebiyee dhalateen, yoo xiqqaate namoonni 300 ta'an ajjefamuu aanga'oonni biyyattii himan.

Kutaa Joonglii keessatti manneen hedduunis lola dhalate kanaan barbadaa'uun, manneen kuusaa dhaabbileen gargaarsaa saamamaniiru. Dubartoonni butamanii, loonis saamamaniiru.

Warreen ajjeefaman keessaa sadii hojjetoota dhaabbata gargaarsaati.

Waliigalteen wal waraansa biyyattii keessatti waggoota ja'aaf taasifamaa ture akka dhaabbata taasisu Guraandhala keessa mallattaa'ee ture.

Haata'u malee, erga waliigalteen kun mallattaa'ee boodallee walitti bu'insi hedduun gosoota gidduutti uumamaa tureera.

Erga batii Guraandhalaa keessa waliigaltee kana mallattessanii namoonni 800 ajjeefamaniiru jedhamee amanama.

Walitti bu'insi hawaasa horsiise bulaa gidduutti dhiyeenya uumame, Sanbata darbe magaalaa Baha Kaabaa biyyattiitti argamtu Piyeerii keessatti.

Walitti bu'insi hawaasa horii horsiifataniifi qonnaa irratti bobba'an gidduutti dhalate kun, namoonni kumaatamaan lakkaa'aman akka bosonatti baqatan dirqisiisuu isaa gaazexeessaan BBC Imaanu'eel Iguunzaa gabaaseera.

Hojjettoonni fayyaa akka jedhanitti, namoonni miidhaan irra gahe baayyeen isaanii, rasaasaan kan rukkutaman akka ta'e dubbatu.

Namoonni madaa'an hangi tokko wallaansaaf xiyyaaraan gara magaalaa guddoo biyyattii Jubaaatti geeffamaniiru.

Map

Namoota sababa walitti bu'insaa Sudaan Kibbaatti uumameen du'an keessaa hojjettoonni dhaabbata gargaarsaa kan jiran yoo ta'u, tokko Mediisin Saan Firaantiyer irraati

Yeroo lolli gaggeefamaa jirutti warreen nagaa eegsisan magaalattii keessatti warreen miidhaa walitti bu'insaa uumame kana jalaa bahan gaafachaa jiru ture, jedha ibsi ergamaan Biyyoota Gamtoomanii baase.

Bakka bu'aan addaa UN kan Sudaan Kibbaa Daaviid Shiirer akka jedhanitti, lolli garee lamaan gidduutti dhalatu kan dhaabbachuu qaba.

"Walitti bu'insi sababa siyaasaatiin uumamu Sudaan Kibbaa keessatti hir'achaa dhufullee, lolli goso gidduutti uumamu ammoo dabalaa dhufeera. Kun ammoo maatii hedduu sababa walwaraansaan waggoota dheeraaf gidiraa keessa turaniif akka deebiyanii hin ijaaramne gochaa jira.," jedhan.

Wal waraansa Sudaan Kibbaa keessa tureen namoonni 380,000 ajjeefamaniiru.

Guraandhala keessa pirezedaanti Salvaa Kiiriifi gaggeesssaa garee mormituu Reek Machaar waliigalteerra gahuun mootummaa tukkummaa biyyaalessaa hundeessaniiru.

Haata'u malee, walitti bu'insi gosa gidduutti walitti fufinsaan dhu waliialatgaltafa hiee ln qabatiin kana duuba deebisinna jedhamee sodaatama.