Pireezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp ‘midiyaa hawaasummaa irratti ajaja dabarsuufi’

Donaald Tiraamp

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Donaald Tiraamp

Pirezdaantiin US Donaald Tiraamp har’a [Kamisa] dhaabbilee midiyaa hawaasummaa irratti ajaja akka mallatteessu Waayit Hawuus beeksise.

Kun kan dhufe erga midiyaalee hawaasummaa sagalee namoota konservativii gadi qabu jechuun himate nan cufa jechuun dorsisee booda.

Waldhabdeen inni amma kan eegale Kibxata erga Tiwitarri yeroo jalqabaaf maxxansa Tiraamp irratti mallattoo akeekkachiisa haqummaa odeeffannoo kaahedha.

Ajaji kun maal akka of kessatti qabamu ifa hin taane, dabalataanis utuu kongirasii biraa seerri hin darbiin Tiraamp adeemsa akkamii akka fudhatu hin beekamu.

Donaald Tiraamp ragaa utuu hin dhiyeessin Tiwiterriifi midiyaaleen hawasummaa biroo gama tokkoof loogu jechuun himateera

Qeeqa isaanii kana itti fufanii Tiwitar gubbaatti kan barreessan Pirezidaant Tiraamp dhuma irratti “Amma baddubaasani maraataniiru. Nu eegaa!” jedhaniru.

Waldhabdeen Tiraamp fi dhaabbilee miidiyaalee hawasaa gidduu jira kan itti caalee Kibxata erga Tiwitarri maxxansi Pireezidant Doonaald Tiraamp irratti mallattoon haqummaa odeeffannoo kanaa akka ilaalamu gorsu irra erga kaa’eedha.

Tiraamp waayee filannoo gama poostaan gaggeeffamu wayita barreessan ''filannoon akkasii waliin dhahuun alatti gatii hin qabu,'' jedhan.

Tiwiitar imaammata haaraa dhimma odeeffannoowwan dogongorsoo ta'an irratti baaseen, maxxansoota haqummaan isaanii shakkisiisaa ta'e jalatti mallattoo akeekkachisaa kaaha.

Roobii irratti Tiraamp midiyaalee hawasuummaa irra ‘ajaja cimaa’ akka kaa’an ykn darbeeyyu ‘akka cufan’ dorsisinaaru.

Ergaa hordoftoota Tiwitara isaanii miliyoona 80 ol ta’aniif barreessaniin Tiraamp, dirreen miidiyaa hawaasaa guddichi guutummaan guutuutti bilisummaa yaada ufii ibsachuu hacuucaa jira jedhaniiru.

Hogganaan olaanaa Tiwitara Jaak Dorsii, waa’ee mallattoo akeekkachisaa ka’uu isaanii irratti himannaa dhiyaateef “wantoota filannoo addunyaa irratti wantoota odeeffannoo sirrii hin taanee fi hin mirkanoofne kennaan ifatti baasuu itti fufna,” jedhaniiru.

Kibxata maxxansii waa’ee filannoo walfakkaataa Facebook gubbaaratti Tiraamp kan maxxansan ta’us akeekkachisi itti kenname hin jiru.

Facebook, Twitter fi Google kanaratti yaada akka kennaniif gaaffii BBC irraa dhiyaateef hatattamaan deebii hin kennine.