Naayijeeriyaatti erga shamarreen waldaa keessatti ajjeefamte dheekkamsi uumame

Uwaaveeraa Omozuwaa narsii ta'uuf ture kakoorri ishee

Madda suuraa, Uwavera Omozuwa/facebook

Naayijeeriyaatti erga barrattuun umurii waggaa 22 taate tokko waldaa Kiristaanaa keessatti du'unshee dhagahamee boodaa duula haashtaagii #JusticeForUwa jedhuun ummanni dheekkamsa isaa ibsachuu eegaleera.

Shamarreen maqaanshee Uwaaveraa Omozuwaa jedhamtu waldaa Kiristaanaa keessatti du'uutu himame.

Duula hashtag #JusticeForUwa jedhuus biyyattii keessa baliinaan qoodamuu eegale. Maatiinshees namni ajjeechaa intalasaanii raawwate akka qabamuuf gaafataa jiru.

Uwaaveraa bakka 'sagaleen hinqabne' dhiheenya waldaa mana jireenyaa isaanii magaalaa Beeniin keessatti argamutti osoo qo'achaa jirtuu ajjeefamuu obbooleettiin shamarree duute kanaa Juudiit BBCtti himtetti.

Barattuun kun erga miidhaan irratti raawwatameen guyyoota sadiin booda Sanbataa hospitaalatti duute.

Obboleettinishee Juudiitti akka jettuutti, Omozuwwan miidhaan dirqiin gudeedamuulleen irratti raawwatameera.

Maatiin shamarree kanaa akka jedhaniitti, guyyaa Roobii galgala keessa dubartii Waldaa Kirisitaanaa 'Redeemed Christian Church of God' jedhamu irraa bilbilli bilbilameef.

Uwaaveraa erga eegdoonni nageenyaa ishee arganii booda gara hospitaalaatti geeffamte. Wayita sanattis uffannishee irratti cicciramee dhiigaan makamee ture, jetti obbooleettiinshee kun.

'Miidhaa dubartootarra gahuu ittisuu dhabuu'

Haata'u malee, bulchiinsa Edootti dubbi himaan poolisii BBC'tti akka himeetti, dimmi kun akka ajjeechaatti malee akka guddeeddii qofaatti kan ilaalamu miti jedheera.

Itti dabaluunis, barrattuun kun miidhaa waldaatti irra gaheen duutee jirti jedheera dubbii himaan kun.

Haata'u malee, maal jechuu akka ta'ee ilaalchiisee wanti ballinaan hime hinjiru.

Uwaaveraa eenyu turte?

Uwaaveraan wayita ajjeefamteetti reefuu Yunvarsitii Beeniinitti ramadamuun gosa barnootaa 'Microbiology' barachuu eegalte turte.

Yeroo baayyees waan sagalee jeequ hin jiraanneef jecha waldaa ollaa manasaaniitti argamu tokko bira teessee qo'achuu akka jaallattu obbooleettin ishee ni dubbatti.

Gabaasa midiyaaleen biyya keessaa hinqulqulleefamneen ammoo gareen dhiirootaa waldaatti ol seenuun shamarree gudeeduun akka of wallaaltuuf ammoo meeshaa ibidda ittiin dhaamsaniin dha'u gabaasaniiru.

Guyyaa Kibxataa ammoo erga qondaalli poolisii tokko magaalaa Leegoosiitti shamarree waggaa 16'tti dhukaasuun ajjeesseen booda dheekkamsi ummataa ka'ee ture.

Qondaalli poolisii ajjeechaa raawwates to'atamuu poolisiin ibsee ture.

Haata'u malee, lammiilee Naayijeeriyaa hedduun ammaalleen miidhaa saalaa dubartootarra gahaa jiru dhaabuurratti dadhabbiin mootummaa yaaddoo akka itti ta'e ergaa tiwitaraa irratti ibsaa jiru.

Akkasumas, haalli maatiin ijoollee dhiiraa isaanii itti guddisaa jiran kanaaf sababa ta'innaa laata jechuunis gaaffii kaasaa jiru hedduunsaanii.