Lammileen US lama xiyyaar-samii dhuunfaan hawaarra qubachuun seenaa galmeessan

Imaltoota hawaa Ameerikaa

Madda suuraa, NASA

Lammileen Ameerikaa lama, Boob Beenkeniif Doog Harliin, Buufata Hawaa addunyaa (ISS) irra milkiin qubachuudhaan seenaa galeessaniiru. Astiroonotonni Ameerikaa xiyyaar-samii dhuunfaa bitameen imaluun hawaa qaqqqaban.

Astiroonootonni kunneen imala seenaa qabeessa taasisaniin buufata hawaa idila-addunyaa nagaadhaan seenuun isaanii mirkanaa'eera.

Dhiibbaafi ho'innii erga mirkanaa'een booda xiyyaara furguggifamteen namoonni lamaan kunneen Buufata Hawaa Idila-addunyaatti gareewwan Raashiyaafi Ameerikaa irraa deeman birootti makamaniiru.

Haarliifi Beenken Sanbata darbe Filooriidaa irraa ture kan ka'an.

Dhaabbanni Hawaa Ameerikaa(NASA) xiyyaara gamasitti erga erguu dhaabee waggaa 9 asitti imalli kun kan jalqabaati.

Imalli miilanaa kun NASAn geejiba dhaabbata dhuunfaarraa bituunis kan jalqabaati.

Kana boodas xiyyaarawwan achitti furguggifaman hin oomishu. Dhaabota kanneen akka SpaceX tu oomishee itti gurgura.

Xiyyaarri ammaa kun hawaa qaqqabuun kan himame wiirtuu hawaa Keneedii erga gadhiisteen sa'aatii 19 boodadha.

Adeemsichi awutoomaatikii gatii taheef astiroonotonni lameen xiyyaara oofuun irraa hin eegamu garuummoo leenjii fudhataniiru.

Haarliifi Beenken yeroo hawaa gahanii bololii'an astiroonotii Ameerikaa Kiriis Kaasiidiifi kan Raashiyaa Anaatoolii Ivaaniishiin 'Anaa dhufu' jedhamaniiru.

Haarliin, ''As gahuu keenyatti gammanneerra, Kiriis faa dalagaa nuu kennu, badaa hin rakkisnu jennee yaadna,'' jedhe otoo adda isaa dhiitahe sukkuumuu raadiyoonii achitti qunnamsiisurraan dubbate.

Boob Beenken haala gaariin akka boqotaniifi dalagaa jalqabuuf qophii tahuu dubbateera.

Bulchaan NASA Jiim Biraayiid hojii isaanii dinqisifachuun, imala isaanii addunyaan akka argeefii biyya isaaniif wanti dalagan boonsaa akka tahe itti himeera.

Haarliifi Beenken sirna hojiimataa achi jiru erga qorataniin booda gabaasu.

Dhaabbatni dhuunfaa SpaceX jedhamuufi NASAn gabaasni achii argatan waliigaltee bittaa gurgurtaa xiyyaaraa doolaara biiliyoona 2.6 akka walii mallatteessan isaan gargaara.

Kanaanis imalli inni lammataa xiyyaara bitameen raawwatu Adoolessa keessa taasifama.

Astiroonotonni achi gahaan kunneen alaabaa Ameerikaa 2011tti yeroo dhumaaf achi taa'e deebisanii haaromsu.

Astiroonotonni kunneen yeroo hangamiif akka turan beekamuu baatus baatii afur caalaa hin dabarsan.