Saawwan jaarsa waggaa 82 haadha warraa biraa jiinfachuun galaafatan

ambulaansii

Madda suuraa, @KiloSierra1006

Ibsa waa'ee suuraa,

Ambulaansiin haadha warraa haarsa ajjeefame hospitaala geessiteetti

Jaarsi waggaa 82 osoo haadha warraa isaanii waliin karaarra deemanii saawwan jinfachuun du'aaf saaxiluu poolisiin hime.

Kuni kan ta'e biyya UK'tti gaafa Sambata darbedha. Bakki taateen kun itti mudatees Yorkishaayer Deels jedhama.

Maanguddoonni abbaa warraafi haati warraa suuta daandiirra deemaa turanis haalli akkasii uni nu mudata jedhanii hin eegne ture.

Poolisiin Noorz Yoorkishaayer akka jedhetti akkuma balaan maanguddoo kanarra waaree booda 9:45 irratti mudate lubbuu baraartoota gara sanatti ergee ture.

Ta'us garuu jaarsi horiidhaan miidhaman yeroosuma lubbuun isaanii dabarte jedhameera.

Haati warraa isaanii kan umuriin 78 garuu miidhama xiqqoo malee lubbuun isaanii hin dabarre.

Tajaajila fayyaa dabalataa akka argataniif ambulaansiidhaan gara hospitaalaa geeffamaniiru jedhameera.