Ajjeechaan Joorji Filooyid ‘itti yaadameeti’ jedhe abukaatoon maatii nama ajjeefame

Mormiif namoota naannoo Waayit Haaawus jilbeeffatan

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Mormiif namoota naannoo Waayit Haaawus jilbeeffatan

Joorji Filooyid poolisiin Miniyaappoolisitti ajjeefamuun guutummaa Ameerikaatti tasgabbii dhabiinsa/ jeequmsa guddaa fideera.

Ajjeechaa poolisoonni gurraachota Ameerikaarratti raawwatan kun dallansuu jabduu uume.

Ogeessii seeraa maatii Filooyid poolisiin kun 'itti yaadee, karoorsee ajjeese’ jechuun himatan.

Pooliisiin Miniyaappoolis Derek Chaaviin ajjeechaa sadarkaa sadaffaa( seeraan ala sababa quubsaa malee ajjeesuun ) himatameera. Ogeessi seeraa Beenjamiin Kiraamp jedhaman ajjeechaan kun itti karoorfamee kan raawwatame jedhanii CBS'tti dubbataniiru.

‘‘Otoo hafuura baasuu dadhabeera jedhe poolisicha kadhatu, dideetuma daqiiqaa sagaliif jilbasaatiin mormasaa gadii qabaa ture, Itti yaadame raawwatame jennee amanna,’’ jedhan.

Magaaloota Ameerikaa hedduutti sochiin namoota daangeeffamee, namoonni manasaanii akka turan ajajnis baheera.

Haata’u malee, magaalota akka Filaadeelfiyaa keessatti saamichis jira.

Dargaggoonni konkolaattota poolisii wayita caccabsanii fi mana kuusaa saaman TV irratti mul’ateera.

Minaappoolisii fi magaalota akka Seent Poowul keessatti saamichi guyyoota shaniif itti fufuutu himame.

Pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp toora tiwitaraa gubbaatti Filaadefiyaatti olaantummaan seeraa eegsisuun amma eegalamuu qabaata jedhanii barreessaniiru.

Pooliisiin ganna 44 ajjeechaa kana raawwate Chaavin Wixata darbe morma Filooyidirraa daqiiqaa sagaliif jilbaan eejjate otoo inni watwaatu du'e. Ajjeefamuun Filooyid mufannaa karaa hawaas-dinagdee moggaatti dhiibamuutti biyyatti keessa jiru ifatti baase.

Bulchaan Minisootaa otoo hin hafiin, cunqursaa sanyummaatu ajjeechaa ga’eessa gannaa 46 Filooyidiif sababa ta’ee jedhanii dubbatan.

''Ogeessi seeraa Kiraamp poolisichi erga Filooyid of wallaalee daqiiqaa sadiif jilbiisaa mormarra ture maaliif ajjeechaa sadarkaa jalqabaa (itti yaadamee kan raawwatameen) akka hin himachisne nuuf hin galle ,sababani poolisonni kun otoo hin hidhamiin hafaaniif ifa miti’’ jedhan.

Muddamni jeequmsaa kanaan mudate hammaachuusaatiin walqabate Waashingtan D.C dabalatee kutaalee Ameerikaa 15 keessatti loltoonni 5,000 nagaa kabachiisuuf ramadamaniiru.

Poolisoonni yeroo ajjeechaan kun raawwatamu bira turan sadii hojiirraa ariyatamuun isaanii ni yaadatama.