Koronaavaayiras: 'Yeroo kanatti waan ogeessota fayyaatiif hamilee kennu hojjechuu qabna'

Maaruuf Usmaan

Magaala Adaamaatti konkolaachisaa Taaksii Magaala keessaa kan ta'e dargaggoo Maaruuf Usmaan erga dhibeen Covid-19 kun dhufee jalqabee ogeessota fayyaatiifi qaamolee nageenyaatiif tajaajila taaksii tolaan kennaa jira.

Taaksii isaa keessattis barreefama "Ogeessota fayyaafi qaama nageenyaa yoo taatan hin kanfalinaa, waraqaa eenyummaa keessan qofa nutti mul'isaa" jedhu maxxanfamee jira.

Dargagoon kuni ammaan duras tajaajila geejjiba tolaa magaala keessaa kana barsiisotaa fi poolisootaaf kennaa ture.

Erga koronaavaayirasiin Itoophiyaa keessatti argamee ammoo xiyyeeffannaan isaa gara ogeessota Fayyaatti jijjiire.

"Ani dirqama lammummaa kiyya bahuuf jedheeni kanin tola ooltummaa kana jalqabe. Yeroo kanattimmoo ogeessonni fayyaa nuuf jedhanii dhibee kanaf ofsaaxilanii hawaasa gargaaraa jiru. Erga isaan nuuf jecha hammana dhama'u ta'ee nutimmoo hamilee ta'uufii qabna"jedha.

Walgargaaruu fi waliif yaaduun kuni yoo cime ogeessonni fayyaas hojii amma irra jiran kana nufffii malee gammadanii hojjetu jechuunis hima.

Qaamoleen kunneen yeroo taaksii isaa kana seenanii barreefama kana dubbisan hedduu akka gammadaniifi galateefatanis hima.

"Ogeessonni fayyaa taaksii kana seenanii yoo dubisan ni ajaa'ibsiifatu.kaan amanuufuu ni rakkatu. Waraqaa eenyummaa isaanii agarsiisanii tolaan fayyadamu. Kaan ammoo fayadamanii taarifaa ol naaf kanfalanii bu'u, baayyee na jajjabeessu" jedha.

Maaruuf taaksii ittiin tajaajila tolaa ogeessota fayyaa fi qaama nageenyaaf kennu kana galii guyyaa abbaa qabeenyaatiif galchuun hojjeta.

Hojii tola ooltummaa kana waan kenneef gammachuu guddaan argadhe malee jireenya kiyyarratti dhiibbaan dhufe hin jirus jedha.

"Taaksiin kuni kan namaati. Guyyaadhaan galiin dirqama galchuu qabu nijira. Isarraa homaa hir'isee hin beeku. Tajaajilli tolaa kuni galii kiyyaa fi kan gargaaraa kiyyaarraa kan hir'atuudha. Galatni waaqaaf haa ta'u gocha Kanaan gammachuu qabna malee homaa hin miidhamne" jedha.

Namootni biroos yeroo kanatti ogeessota fayyaa osoo jajjabeessanii birrii caalaatti gammachuun argatan guddaa waan ta'eef hojii kana jalqabuu qabu jechuunis dhaama, Maaruuf.