Koroaavaayirasii: Ogeeyyin fayyaa Hospitaala Mandii 15 sababa Covid-19n adda of baasan

Hospitaalaa Mandii

Magaala Mandiitti dhibeen Covid-19 nama tokko irratti argamuu isaatin ogeeyyiin fayyaa Hospitaala Mandii 15 kophaatti adda of baasanii jiru.

Namni dhibee Covid-19 irratti argame mallattoolee agarsiiseen guyyaa Jimaataa shakkamee adda bahuusaa Medikaal Daayrektarri hospitaala Mandii Dr Gammachuu Guddinaa BBCti himan.

Sana boodaas samuudni isaa qorannoof gara Hospitaala Rifaraalaa Naqamtee ergamuusaa fi bu'aan qorannoo taasifames guyyaa Sanbata duraa Negatiiva akka ta'e itti himamuusaa Dr Gammachuu dubbatu.

Haa ta'u malee guyyaa tokko booda Dilbata Caamsa 30 bara 2012 "bu'aan qorannoo nuuf ergame dogongora akka ta'e fi namichi dhibeen Covid-19 irratti argamuusaa nutti himame" jedhan.

"Guyyaa kaleessaa deebisanii bilbilanii bu'aan qorannoo kaleessa isin bira gahe dogongora. Bu'aan qorannoosaa pozatiiviidha nun jedhan. Mucaas hospitaala keessaa baasnee gara giddugala dhibee Covid-19f qophaa'eetti deebisne," jedhan Dr Gammachuun.

Namni kun sababa dhibee biraatiin Hospitaala Mandii keessattis kophaatti adda bahee akka ture Dr Gammachuun himaniiru. "Namichi cidharra ture…"

Haala dhibee Covid-19 magaala Mandiitti argame yaaddeessaa kan taasisu namni dhukkubichi irratti argame namoota heddu wali tuttuqqii qabaachuu isaa akka ta'e Medikaal Daayrektarri hospitaala Mandii Dr Gammachuu Guddinaa himu.

Ibsa waa'ee viidiyoo,

Koroonaavaayiras: Covid-19n qabamuufi dhiisuu keenya akkamiin adda baasuu dandeenya?

"Jalqabumaa cidharra ture. Torbee isaatti immoo osoo isa dhukkubuu namaaf miinjee ta'ee ture. Dabalataan bu'aansaa negatiiva erga jedhamee boodas maatiisaa wajjin walitti makameera" jedhan.

Namni kun dhibichaan qabamuunsaa erga itti himamee booda giddugala turmaataa keessa galchuu fi boodas yaalaaf gara Naqamteetti akka ergamu taasifamuu kan himan Dr Gammachuun, hojiin namoota isa waliin tuttuqqii qaban adda baasuu hojjetamaa akka jiru himan.

Hanga ganama har'aattis namootni isa walin tuttuuqqii qaban 30 adda bahanii iddoo turtii seensifamuu isaanii dubbatan.

"Ogeeyyiin fayyaa 15 ta'anis kophaatti adda bahaniiru. Keemikaallis hospitaalicha keessatti biifameera," jedhan.

Yaaddoon uumameera

Akka Medikaal Daayrektarri hospitaala Mandii Dr Gammachuu Guddinaa himanitti, ogeeyyii fayyaa tuttuqqii nama dhibichi irratti argameen qabanin shakkamanii kophaatti adda bahanii jiran keessaa ogeeyyiin fayyaa sadi hojii yaala Covid-19 irratti leenjii kan fudhatani dha.

Namootni kunneen sababa adda of baasaniif torbee lamaaf hojiirraa dhabamuun isaaniitin dhiibbaan hospitaalicharratti qabaatu yaaddeessaa akka ta'e himu.

Kanaaf lakkoofsi namoota adda bahanii dabalaa waan jiruuf ogeeyyiin fayyaa baay'inaan akka barbaachisan Dr Gammachuun dubbatan.

Dhimma ogeeyyii fayyaa fi dhiyeessii meeshaalee ittisaa kunneen akka maaskii fi kunneen biroo irrattis qaamolee godinaa walin mari'achuu isaanii himaniiru.

Dr Gammachuun namootni nama dhibeen irratti argame waliin tuttuuqqii qaban gara giddugala turtiitti deemu akka qaban fi kunneen tuttuqqii hin qabne immoo of eeggannoo akka godhan dhaaman.