Dimokiraatonni US wixinee hojmaata poolisii guutummaatti haaromsa jedhan dhiyeessan

Naansii Peloosii dabalatee Dimokiraatonni yeroo miilla tokkorra jilbaafachuun Joorji Filooyidiin yaadtanitti

Madda suuraa, Getty Images

Dimokiraatonni US Kongirasii keessa jiran wixinee seera hojmaata poolisii Ameerikaa guutummaatti haaromsa jedhan dhiyeessan. Wixineen kun kan dhiyaate mormii ajjeechaa gara jabinaa poolisiifi sanyummaa balaaleffachuun tobanootaaf gaggeeffamee boodadha.

Wixineen dhiyaate kun poolisoota naamuusa cabsan seeratti dhiyeessuuf, gocha dugda duubaan nama hudhuu dhorkuufi rakkoo sanyummaa hambisuuf hojii hojjetamu salphaa taasisa jedhameera.

Wixineen dhiyaate kun yeroo seera baastonni Miniyaapoolis humna poolisii magaalattii dhabamsiisuudhaaf dhaadatanittidha.

Joorji Filooid magaalaa sanatti harka poolisii adiitti ajjeefamuutu sochii jijjiiramni akka dhufuuf dhiibbaa biyyaalessaa uume.

Haata'u malee, Seeneetii US to'atanii kan jiran warri Rippabilikaanotaa Labsii Haqa Hojmaata Poolisii Keessatti 2020 (The Justice in Policing Act of 2020) jedhu dhiyaate kana deeggaruufi dhiisuun isaanii wanti ifa ta'e hin jiru.

Obboleessi Joorji Filooyid ammoo dhimma haaromsa poolisiirratti dubbii dhuma torban kanaa taasifamurratti argamuun Bakka Bu'oota Ummataatiif akka ragaa bahu eegamaa jira.

Ibsa waa'ee viidiyoo,

Democrats kneel in moment of silence for George Floyd

Wixineen kun maal jedha?

Labsiin Haqa Hojmaata Poolisii Keessatti 2020 jedhame kun Wixata Seera Baastota Dimokiratotaa gurguddoo warra akka Af-Yaa'ii Mana Maree Aadde Naansii Peelosii, Dursaa Seeneetii Garee Saba Xiqqaa Chuuk Shaamer, senaatera gur'aacha Kamaalaa Hariisiifi Koorii Buukeriin dhiyaate.

Aadde Peloosiin yeroo wixinee qophaa'e kana ifa gootutti maqaa dhiirotaafi dubartoota gur'aachotaa waggoota dhiyoo keessa harka poolisiitti ajjefamanii tarreessiteetti.

Wixineen kun poolisiin federaalaa yeroo shakkamtoota qabanitti kaameraawwan qaamatti qabataniifi konkolaataa keessatti daashboordiirraa qaban akka fayydaman dirqama taasisa.

Kana malees, gochawwan akka karaa duubaan hudhanii qabuufi osoo hin beeksisuun cabsanii seenuun to'achuu kan "no-knock warrants" jedhamuun beekamus dhorkaa taasisa wixinichi.

Kun ammoo, poolisoota mirgoota namoomaa cabsan salphaatti akka itti gaafatamoo taasisan kan godhuufi deegarsa maallaqaa federaalaa poolisoota iteetiiwwaniifi naannolee haaromsa walfakkaatan hojiirra hin oolchineerraa dhaabuufillee ni gargaara jedhameera.

Wixinichi gocha murtee malee nama ajjeesuu akka yakka fedeelaatti fudhatamu taasia. Dabalataan ammoo meeshaaleen waraanaa akka poolisootatti hin gurguramne daangessuun Dippartimentiin Haqaa aangoo ragaawwan gochawwan loogiifi seera cabsuu poolisoonni isteetiifi naannoo raawwatan qorachuuf aangoo kennaaf.

Madda suuraa, Getty Images

"Galmee biyyaalessaa seera poolisootaan cabanii" uumuudhaanis lammileen komii poolisiirratti qaban bakka kuusaa ragaa argatan akka jiraatuufis gargaara wixineen jedhame kun.

Yeroo koreen Haqaa Seeneetii torban dhufutti kora baallamatee jiru kanatti gaggeessitoonni paartii Rippabilikaanotaa tokko tokko ammoo wixinee ofii isaanii barreessuuf akka yaadan himamaa jira.

Haata'u malee, miseensonni paartii Pirezedaant Tiraamp baayyinaan wixineedhuma warri Dimokiraatotaa qixeessan kan gara deggaruutti duufaa jiru.

Kanaaf ammoo fakkeenyi gaariin, Senaatarri Rippabilikaanotaa Miit Ruumnii Dilbata darbe kana garee Kiristaanotaatti makamuudhaan dhaadannoo baramaa "Black Lives Matter" qabatanii mormitoota waliin gara Waayis Hawustti deemaa akka turan suura fuula tiwiitera isaaniirratti maxxansaniin agarsiisaniiru.