Manni Maree Federeeshinii aangoon mootummaa akka dheeratu murteesse

Mana maree Federeeshinii Itoophiyaa, Eebla bara 2018

Madda suuraa, ENA

Ibsa waa'ee suuraa,

Suuraan kan bara 2018 kaafameedha

Manni Maree Federeeshinii Itoophiyaa hanga weerarri koronaavaayirasii yaaddoo ta'ee itti fufetti aangoon mootummaa akka dheeratu murteessuu isaa beeksise.

Manni marichaa manneen maree federaalaa fi naannolee hundi akka hojii isaanii itti fufan yaada fumaataa dhiyaateef sagalee caalmaan raggaasisuu hime. .

Murteen kun kan darbe wal gahii idilee manni marichaa Roobii har'aa taa'e irratti.

Koreen dhaabbii dhimma hiikoo heeraa fi eenyummaa qulqulleessu yeroo filannoo dheeressuu ilaalchisee gaaffii hiikkoo heeraa dhiyaateef sirnaan erga qoratee booda yaada furmaata kana dhiyeesse jedhe manni marichaa.

Boordiin filannoo Itoophiyaa filannoo Hagayya dhuftuuf qabamee ture sababa weerara koronaavaayirasiin raawwachuu hin danda'u jechuu isaa hordofuun ture akkaataa yeroo filannoo dheeressuu irratti hiikkoon seeraa kan gaafatame.

Gumiin calallii seeraa dhimma kanarratti hayyoota seeraa fi qaamolee dhimmichi isaan ilaallata jedhe waliin mari'achaa erga turee booda yaada furmaata mana marichaa dhiyeesse.

Akka gabaasni FBC jedhutti yaadi furmaata dhiyaate qabxiilee lama of keessaa qaba.

Kan jalqabaa hanga weerarri koronaavaayirasii biyyattiif yaaddoo ta'ee jirutti manneen maree federaalaa fi naannolee hundi hojii isaanii akka itti fufan kan jedhudha.

Kana jechuun manneen maree kanneeniin kan filataman MM fi bulchitoota naannolee hundaa fi kaabineen isaanii aangoorra turu jechuudha.

Qabxiin lammataa ammoo weerarri koronaavaayirasii yaaddoo ta'uu dhabuun isaa Ministeera Fayyaa, Inistiitiyuutii Fayyaa Hawaasaa fi saayinsiin erga mirkanaa'een duuba, filannoon yeroo baatii sagalii hanga ganna 1 hin caalle keessatti akka raawwatamu kan jedhudha.

Manni marichaa yaada furmaataa dhiyaate kanarratti erga mari'atee booda sagalee mormii 4 fi nama sagalee hin kennine 1 fi sagalee deeggaarsaa 114n raggaasisee jira.

Dhimmi hiikoo heeraa kun mormitoota biratti falmii guddaa kaasee ture.