Koroonaavaayiras: Godina Wallagga Bahaatti manguddoon ganna 85 Covid-19'n qabamnaan namootni 53 adda baafaman

Wallagga Bahaa aanaa Diggaatti ogeessota korannoo koroonaavaayirasii gaggeessan

Madda suuraa, Sonaan Dassaaleny

Ibsa waa'ee suuraa,

Wallagga Bahaa aanaa Diggaatti ogeessota korannoo koroonaavaayirasii gaggeessan

Godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaa magaalaa Arjoo Guddattuu keessatti manguddoon ganna 85 tokko dhukkubsatanii yaalamuuf yoo mana yaalaa dhaqan akka koroonaavaayirasiin qabaman mirkanaa'e.

Manguddoon kun magaala Guddattuu Arjoo jedhamtu keessatti sababa dhibee dhiibbaa dhiigaa qabaniin dhibamanii kilinika magaalicha keessa jiru tokkotti yaalamuu dhaqan.

Hogganaan Waajjira Fayyaa Godina Wallagga Bahaa Obbo Sonaan Dassaaleny manguddoon kun dhukkuba isaaniin gara hospitaala Naqamteetti yaalii ol anaaf ergamanii ture jedhan.

Hospitaala Naqamtee irraas yaalii dabalataaf gara magaala Finfinneetti ergamuu isaanii BBCtti himan. Haatahu malee, A.L.Itti gaafa Caamsaa 29 bara 2012 torban darbe keessa manguddoon kun qoratamanii koroonaavaayirasiin qabamuun isaanii mirkanaa'uu Obbo Sonaan himaniiru.

Namoota manguddoo kana waliin walitti dhufeenya qaban

Kana hordofee namootni 53 manguddoo kana waliin walitti dhufeenya jalqabaa kallattiin qaban [primary contact] adda bahaniiru. Isaan keessaa namootni 22 bakka turtii Yunvarsiitiin Wallaggaa qopheesse keessa galaniiru.

Namootni hafan kaan ammoo magaalaa Guddattuu Arjootti manuma isaanii keessatti akka adda bahan tahee gorsi ogeessaan kennameefi akka turan taheera jedhan Obbo Sonaan.

Namoota 22 adda bahuun bakka turtii yuunvarsiitii Wallaggaa galan keessaa 11 kan tahan ogeessota fayyaa fi deeggarsaa hospitaala Ispeeshaalayizdii Naqamtee irraa tahuu Obbo Sonaan Dassaaleny himaniiru.

Namoota 22 adda bahan kana irraa samuudni fudhatamuun qoratamee kan ogeessota fayyaa hospitaala Naqamtee 11 vaayirasicha irraa bilisa tahuun barameera.

Dabalataan har'a karaa riijinaal Laabiratorii Naqamtee fi ogeessota fayyaa Yuunvarsiitii Wallaggaa namoota magaala Guddattuu Arjootti adda bahaniif qorannoon ni taasifama jedhan Obbo Sonaan Dassaaleny.

Namootni tutuqaa 2ffaa qaban baayyeen jiraachuu waan danda'aniif isaaniinis adda baasuuf hojjechaa akka jiran himaniiru.

Manguddoon kun eessatti qabamuu mala?

Obbo Sonaan Dassaaleny magaalittii keessa daladlli waan jiruuf namootni bakka adda addaa irraa dhufan buluu waan danda'aniif tarii isaan waliin walitti dhufanii qabamuu danda'u jennee shakkina jedhan.

Manguddoon ganna 85 vaayirasichaan qabaman sana dura naannoo biraa akka hin deemne himanii tarii yeroo tajaajila fayyaaf gara Naqamtee fi Finfinneetti ergamanis as gidduutti qabamuu mala shakkii jedhus qabna jedhan Obbo Sonaan.

Gama biraan manguddoon vaayirasichaan qabaman mana daldalaa garaagaraa waan qabamaniif namoota garaagaraa biroo waliinis walitti dhufuu danda'u jedhanii maatiin isaaniis namoota addatti akka turan keessatti argamu jedhan.

Godinichatti namoota koroonaavaayirasiin qabaman

Magaalaa Naqamtee keessa gidduugalli qorannoo guddaan Lixa Oromiyaaf tajaajila kennu jira.

Hanga ammaatti jiraataan Godina Wallagga Bahaa biraan koroonaavaayirasiin qabame jiraachuu baatus qorannoodhaaf godinaalee akka Jimmaa, Shawaa Lixaa, Wallagga arfan, Buunnoo Beddellee fi Iluu Abbaa Booraa irraa samudni ergamee qoratamaa ture jedhan Obbo Sonaan.

Qorannoo laabiraatorichatti gaggeeffameenis hanga ammaatti namoota 25 irrati vaayirasichi argamuu himan.

Obbo Sonaan gara jalqabaa akkuma vaayirasichi biyya galuun dhagahamee namootni hedduun godinaa fi magaala Naqamtee keemikaalota harka qulqulleessuuf oolaniifi kaan fayyadamuun eeggannoo gochaa turan jedhu.

Garuu Torbee tokkoofi lama irra hin darnine jedhan. Hanga ammaatti Itoophiyaatti namootni 2506 vaayirasichaan yoo qabaman namootni 35 tahan waliigalaan du'aniiru.