Koronaavaayiras: Shamarreen nama dirqisiisee ishee gudeeduuf ture ajjeefte bilisa baate

Namoonni hedduun tarkaanfii of oolchuuf fudhatteen shamarreen yakkamtuu ta'uu hin qabdu jechaa turan

Madda suuraa, BBC/Chris Ewokor

Ibsa waa'ee suuraa,

Namoonni hedduun tarkaanfii of oolchuuf fudhatteen shamarreen yakkamtuu ta'uu hin qabdu jechaa turan

Abbaan alangaa Naajeeriyaa shamarree umuriin waggaa 15 maanguddoo waggaa 51 dirqamaan ishee gudeeduuf yaale ajjeeste irratti himanni banamuu hin qabu jedhe.

Ji'oota sadii dura hojii manaa hojjechuuf gara mana nama hiriyyaa abbaashee ta'ee tokkoo erga deemtee booda namichi dirqamaan ishee gudeeduu yeroo yaaletti waan qara qabuun akka waraante poolisiin beeksiseera.

Abbaan alangaa shamarreen waggaa 15 ajjeechaa nama umurii waggaa 51 kanaan shakkamtee mana hidhaa turte kun ragaan yakka ajjeechaatiin ishee himachuu dandeessisu hin jiru waan jedheef bilisa bateetti.

Yeroo shamarreen kun mana hidhaa turtetti namoonni baay'een tarkaanfii of oolchuudhaaf jettee fudhatteen himatamuun hin qabdu jechuudhaan sagalee mormii dhageessisaa turan.

Naajeeriyaatti miidhaan sababa saalaatiin raawwataman irra deddeebiin mul'achaa jiru.

Namoonni kuma hedduutti lakkaa'amins miidhaan sababa saalaatiin qaqqabaa jiru dhaabbachuu qaba jechuun karaa toora interneetiin mallattoo walitti sassaabaa turaniiru.

Maatiin shamarree nama ishee gudeeduuf ture ajjeefte kanaa dhimmicharratti kan jedhan hin qaban.

Naajeeriyaatti miidhaan sababa saalaatiin dubartootarra gahu erga weerara koronaavaayirasitii as ammoo daran akka dabalaa dhufe himamaa jira.

Ministirri Dhimma Dubartootaa Naajeeriyaa Paawuliin Taaleen, sababa weerara koronaavaayirasii ittisuudhaaf yeroo sochiin dhorkametti miidhaan saalaa dubartootarra gahaa jiru haala baayyee nama rifaasisuun dabaleera jedhan.

"Dubartoonniifi daa'imman namoota miidhaa isaanirraan gahan waliin mana tokko keessatti itti cufameera," jedhu.

Dhaabbanni NOI jedhamu tokko bara 2019 qorannoo taasiseen akka agarsiisetti, dubartoota Naajeeriyaa sadii keessaa tokko hanga umuriin isaanii waggaa 25 qaqqabutti miidhaan saalaa bifa gara garaatiin yoo xiqqaate si'a tokko irratti ni raawwata.

Naajeeriyaa keessatti miidhaan saalaan walqabatan hedduun osoo hin gabaafamiin ykn hin himamiin hafu. Kanaaf ammoo sababiin ijoo, warreen miidhaa geessisan miseensa maatii keessaa yeroo ta'u rakkoo qoollifatamuufi diida qabamuu sodaachuudhaan dhoksanii hambisuudha. Kana malees, adeemsa murtii jirurrattis amantaa dhabuufi rakkoowwan biroonis ni jiraatu.