Itoophiyaa: Dhaabbileen amantaa qaama seerummaa argatan lamaan maal dhugaa bahu?

Karra Manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa y

Madda suuraa, Manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa y

Manni Maree Bakka Bu'oota Uummataa Itoophiyaa yaa'ii idilee kaleessa taa'en labsii qaama seerummaa Mana Maree Waliigalaa Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaafi Mana Maree Waldaalee Amantoota Warra Wangeelaa Itoophiyaa raggaasisee jira.

"Manni Marichaa kana dura seera qabeessuummaa labsiin dhaabbate waan hin qabneef yeroo hunda heeyyama isaa akkuma 'NGO' tokkootti haaromsataa ture," jedhu Mana Maree Waliigalaa Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatti miseensi boordii bulchiinsaa Dr Jamaal Mahaammad.

Gaafin qaama seerummaa mana marichaa dhiyaachuu erga eegalee waggoota 60 ol lakkoofsisuu isaa kan himan Yunivarsiitii Finfineetti gargaaraa proofeesaraafi Mana Maree Waliigalaa Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatti immoo miseensa boordii bulchiinsaa kan ta'an Dr Jamaal Mahaammad, "gaafiin deebi'e kun gaafii amantaaleen hundi walqixa kabajamuuti" jedhan.

"Mootummoota kanaan dura turan keessatti ilaalchi biyyi tun biyya olaantummaa amantii tokkoo fi sabni tokkoo olaantummaa itti qabaataa turan waan ta'ef amanitin kun warra biraatin qixa jedhanii fudhachuun waan liqiimfamuuf hin turre. Amma garuu gaafin kun deebi'eera jedhan.

"Kana dura manni marichaa seera qabeessuummaa labsiin dhaabbate waan hin qabaannef yeroo hunda heeyyama isaa akkuma NGO tokkootti haaromsataa deemaa ture" jechuunis himan.

Aarsaa kaffalameefi bilisummaa…

Pirezidaantiin Mana Maree Waldaalee Amantoota Warra Wangeelaa Itoophiyaa Dr Iyyaasuu Eliyaas labsiin Manni Maree Bakka Bu'oota Uummataa Itoophiyaa qaama seerumaa dhaabbilee amantaa kunneen ilaalchisuun raggaasise bu'aa aarsaa waggootaaf kaffalamee ta'uu himu.

"Waggaa waggaan akkuma afooshaatti hojjetaan mootummaan ramade nu rakkisaa ture. Amma akkuma mana amantaa isaan biroo yeroo hin daangeefamnef biyyattii keessatti galmeefi beekkamtiin seeraa biraa osoo nun barbaachisin bilisummaan wangeela hojjechuu nu dandeessisa," jedhan.

"Waggoota 100 hanga 125 ta'anif beekkamtii seeraa osoo hin qabaatin galmeedhaan hojjechaa turre. Kan darbe darbeera. Garuu dararaa heddutu ture.

Abbootin keenya kan itti hidhaman, reebamaniifi ajjefamanii itti gatamanidha," kan jedhan Dr Iyyaasun labsiin kaleessa ragga'e bilisummaafi walqixxummaa kan fidu, akkasumas mirga heeraa kan kabachiisu ta'uu himu.

Gama biraatin, labsiin ragga'e Manni Maree Waliigalaa Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaaf seeraan akka beekkamu kan taasisu ta'uu kan himan Dr Jamaal Mahaammad "qaamni mootummaa kamiyyuu dhufee isa diiguf yookin immoo heeyyama isaa irraa mulquu hin danda'u jechuudha.

Lammata immoo Manni Maree kun dhaabbilee isa barbaachisan ijaaruu danda'a" jedhan.

Kana malees, labsichi dhaabbileen amantaa kunneen dhaabbilee ofii hundeessuun galii argachuu isaan dandeessisa.

Dhumarrattis "Gaafin kun deebii akka argatuuf aarsaa guddaatu itti bahe kan jedhan Dr Jamaal Mahaammad 'namootni dhimmichi galma akka gahu aarsaa kafalaniifi angawootni mootummaa gaafii kana deebisan galata qabu," jedhan.