Koronaavaayiras: Bulchitoonni Naajeeriyaa dirqisiisanii gudeeduun hammaannaan labsii yeroo muddamaa labsan

Namoota miidhaa saala waliin walqabate mormuun hiriira bahan

Madda suuraa, KOLA SULAIMON

Bulchitoonni kutaa bulchiinsaa Naajeeriyaa dirqisiisanii gudeeduufi miidhaa saala waliin walqabatee dubartootaafi daa’iman irra gahaa jiruuf labsii yeroo muddamaa labsan.

Yakkawwan dirqisiisanii gudeeduufi miidhaan saalaan walqabatan biyyattii keessatti dubartootarratti raawwataman yeroo hedduu himama. Haata'u malee, erga weerara koronaavaayirasiin qaqqabee asitti dhibee kana to'achuudhaaf jecha sochiiwwan dhorkman ammoo yakki dirqisiisanii gudeeduun daran akka hammaatu taasiseera.

Erga sochiin kutaalee biyyattii adda addaa keessatti labsamee booda gochawwan dirqisiisanii gudeeduufi miidhaan saalaan walqabatan baay'een gabaafamaa jiru.

Bulchitoonni 36 miidhaa dubartootaafi daa’iman irra gahu kamuu ni balaaleffanna jedhan. Isaanis namoota gocha kana keessatti hirmaatan “seeratti dhiheessinee murtoon sirriin akka itti murtaa’u ni goona,” jedhaniiru.

Dursaa Fooramii bulchitootaa kan ta’an Obbo Kaayodee Fayeemii, poolisiin Naajeeriyaa tarkaanfiiwwan yakka miidhaa saalaan walqabatan qaqqabaa jiran kanaaf deebii cimaa malu deebisuudhaaf fudhataa jiran akka gabaasuuf gaafataniiru.

Bulchitoonni kunneen namoota yakka diriqisiisanii gudeeduufi miidhaa saalaan walqaatan raawwatan kutaalee biyyattii hunda keessatti haala ittiin galmeessuun danda'amuufi rakkoo kana furuudhaaf ammoo deggarsa maallaqaa gochuufillee waadaa galaniiru.

Guutuu biyyattii keessatti torbee lamaan darbanitti miidhaa saalaan walqabatan dubartootaafi daa'immanirra gahaa jiranirratti hiriirri mormii taasifameera.

Ministirri Dhimma Dubartootaa Naajeeriyaa Paawuliin Taaleen, sababa weerara koronaavaayirasii ittisuudhaaf yeroo sochiin dhorkametti miidhaan saalaa dubartootarra gahaa jiru haala baayyee nama rifaasisuun dabaleera jedhan.

Madda suuraa, KOLA SULAIMON

"Dubartoonniifi daa'imman namoota miidhaa isaanirraan gahan waliin mana tokko keessatti itti cufameera," jedhu.

Miidiyaalee hawaasummaarratti namoota gudeedamaniif haqa barbaadaa jiru.

Lakkoofsi namoota gudeeddii raawwatanii seeratti dhiyaatanii gad aanaadha.

Dhaabbanni NOI jedhamu tokko bara 2019 qorannoo taasiseen akka agarsiisetti, dubartoota Naajeeriyaa sadii keessaa tokko hanga umuriin isaanii waggaa 25 qaqqabutti miidhaan saalaa bifa gara garaatiin yoo xiqqaate si'a tokko irratti ni raawwata.

Naajeeriyaa keessatti miidhaan saalaan walqabatan hedduun osoo hin gabaafamiin ykn hin himamiin hafu.

Kanaaf ammoo sababiin ijoo, warreen miidhaa geessisan miseensa maatii keessaa yeroo ta'u rakkoo qoollifatamuufi diida qabamuu sodaachuudhaan dhoksanii hambisuudha. Kana malees, adeemsa murtii jirurrattis amantaa dhabuufi rakkoowwan biroonis ni jiraatu.