Ispoortii: Bakka maqaa uffannaa taphattoota Pirimiyeer Liigii irratti gaaffiin mirga gurraachotaa barraa'uufi

Uffannaa taphatootaa

Madda suuraa, Getty Images

Taphattoonni Pirimiyeer Liigii Ingilizii taphoota 12 dhufan irratti uffannaa isaanii irratti bakka maqaa isaanii barreeffamni 'Black Lives Matter' jedhu bakka bu'uuufi.

Dabalataanis, tapha duras ta'e booda gaaffii mirga gurraachotaa agarsiisuuf jilbeeffachuun deeggarsa isaanii mul'isuu danda'u jedhameera.

Dursarratti taphattoota Bundasliigaa Jarman irratti ture kan taphattoonni du'a Joorji Filooyidiif dirree keessatti deeggarsasaanii kan mul'isan.

Kilaboonni Pirimiyeer Liigii 20 ta'an ibsa waloon baasaniin "nuti taphattoonni tokko taanee loogii sanyummaarratti xiyyeeffate kana waliin ni hambisna," jedhaniiru.

Dabalataanis addunyaa walqixxummaan saalaa, bifaa itti kabajamuu fi hunduu carraa itti argatu taasisuuf ni hojjanna jedhan.

Uffannaasaanii irratti barreeffamni 'Black Lives Matter' jedhu kana hamma dhuma bara dorgommichaatti ni uffatu. Dabalataanis, uffannaa barreeffama ogeeyyii fayyaa UK ittiin galatoonfatan ni kaawwatu.

Taphattoonni Pirimiyeer Liigiin heddu asiin dura dirree taphaa keessatti jilbeeffatanii suuraa miidhaa gurraachotarra gahu balaaleffachuusaanii kan agarsiisuu miidiyaalee hawaasummaarratti maxxansaniiru.

Du'a lammii Ameerikaa ganna 46 Joorji Filooyid sababeeffachuudhaan miidhaan gurraachotarra gahu haa dhaabbatu jechuun deeggarsa isaanii kan calaqqisan taphattoonni Jarman afur waldaa kubbaa miilaa Jarmaniitiin qorannoon irratti taasifamee ture.

Dhumarratti garuu tapha kamuurratti adabbiin akka hin murtoofnee fi torbanota dhufan keessatti mormii dhageessisuu akka danda'an Waldaan Kubbaa Miilaa Jarman ibseera.

Taphoonni Pirimiyeer Liigii Ingilizii eega sababa weerara koronaavaayiras torbee sadiif adda cite booda torbee dhufu gaafa Roobii irra deebiidhaan ni jalqabama.

Yeroo taphoonni taasifamanis of eeggannoo barbaachisu ni godhama jedhameera.

Taphataan Ingiliizii fi Niiw Kaastil duraanii Jeermeyiin Jeenis ergaan taphoota 12 dhufan irratti darbu osoo itti fufanii darbanii gaariidha jedheera.

"Kilaboonnii fi taphattoonni hundi loogii sanyummaa xiyyeeffachuun raawwatu irratti qabsaa'uuf walii galuunsaanii yaada natti toluudha.

Ergaan kunis namoota heddu bira akka gahu abdii qaba. Pirimiyeer Liigichi guutuu addunyaarratti jaallattoota heddu waan qabuuf ergaawwan akkanaa gara fuulduraatiifis osoo itti fufanii gaariidha," jechuun BBC'tti himaniiru.

Dabalataanis akkas jedhan: "Pirimiyeer Liigii Ingilizii keessatti leenjistoonni gurraacha baay'innaan akka hin jirre nu dubbatama; leenjistootaa fi miseensota biroo yeroo qacaran isaan kanas ilaalcha keessa galchuu qabu natti fakkaata."