Paartiin Badhaadhinaafi TPLF waliigaluu dhabnaan Boordiin Filannoo editaroota muude

Boordii Filannoo Biyyaalessaa

Madda suuraa, NEBE

Bordiin Filannoo Biyyaalessaa paartiin biyya bulchu Paartiin Badhaadhinaa fi paartiin Naannoo Tigraay bulchaa jiru waliigaluu dhabnaan furmaata buusuf editaroota lama muudu beeksise.

Paartileen kunneen kanneen waliigaluu dhaban qabeenya kana dura dhaaba Adda Dimookiraatawaa Ummatoota Itoophiyaa (ADWUI) jala ture qooddachuu irrattidha.

Dhaabni ADWUI qindoomina paartilee afurin kan hundaa'e yoo ta'u yeroo Paartiin Badhaadhinaa hundaa'u sadan Paartii haaraa hundaa'e jala seenanis TPLF waamicha hin fudhanne.

Boordiin Filannoo akka ibsetti ADWUI'n diigamuun isaa erga murtaa'ee booda paartileen lamaan qaama itti waliigalaniifi kana qoratu akka filatan yaaliin taasifame hin milkoofne.

Sababa kanaaf, Paartileen lamaan ediitara filan tokko tokko waliin ta'un qabeenya dhaabichi qabu akka qoratan murtee dabarseera.

Kanneen qorannoo gaggeessuuf filaman dhaabbilee kam akka ta'an boordichi ifa hin goone.

Garuu, dhimmoota dhaabbileen lamaan waliin dalaguuf yaadan qopheessuun boordichaaf akka dhiheessan himameera.

Qoodinsa qabeenya ADWUI

Waggoota 25 olif biyyattii hogganaa kan ture ADWUI'n erga diigamee booda ODP, ADP fi Sochiin Warraaqsa Dimookiraasii Ummatoota Kibba Itoophiyaa Paartii Badhaadhinaa hundeessan.

Dhaabni dhaaba ADWUI keessa olaantummaa qabaataa ture Addi Bilisa Baasaa Ummata Tigraay (ABUT ykn TPLF) garuu ''karaa seeraan alaa paartii hundeessitan'' jechuun keessa seenuu dide.

Kana hordofee Boordiin Filannoo Biyyaalessaa ADWUI'n akka diigamuufi qabeenya paartilee sadan kan dhuunfate Paartiin Badhaadhinaafi TPLF ji'a jaha keessatti qoodinSa qabeenyaa xumurani akka dhiheessan murteessee ture.

Komii Paartii Badhaadhinaa

Qabeenya ADWUI keessaa Paartiin Badhaadhinaa harka 3/4ffaa akkasumas TPLF harka 1/4ffaa akka fudhatan boordichi murteessee ture.

Ta'us, Paartiin Badhaadhinaa qoodinsi qabeenyaa baay'ina miseensaa paartiin tokkoon tokko qabuun qoodamuu qaba jedhee iyyachuu isaa boordichi beeksiseera.

Haa ta'u malee, boordichi dambiin seeraa paartichaa ''paartileen hundinuu qabeenya addichaa (ADWUI) fayyadamuuf mirga qabu'' jedhu bu'uura godhachuun akka murteesse ibseera.

Ta'us, Paartiin Badhaadhinaa murtee amma kenname kan jijjirsisu ragaa yookiin sanada yoo qaba ta'e kanneen qoratanif dhiheessuu akka danda'an deebii kennuu isaa boordichi ibseera.

ADWUI'n erga diigamee booda Paartiin Badhaadhinaa paartilee naannolee biroo shan dabalatee kan hundaa'edha.