UK'n komishinii loogii fi jibba sanyummaa bu'uureffate qoratu ijaaruufi

SHamarree mormii jibba sanyummaarratti qooda fudhataa jirtu

Madda suuraa, PA Media

Loogii sanyummaa dhaabsisuuf ''hojii guddaa hojjechuu nu feesisa'' jedhan Ministirri Muummee UK, Booris Joonsan.

Hanqinna walqixxummaa gama garaagaraan mul'atu qorachuuf komishinii haaraa ijaaruu isaanii yoo beeksisan kana kan dubbatan.

Booriis Joonsan namni kamuu waayee biyyaa yaadu mormii farra sanyummaa sababa du'a Joorji Filooyidiin dhalate salphisee hin laalu jedhan.

Haata'u malee UK'n siidaa fi yaadannoowwan seena-qabeessa kaasuun seenaa dabre ''keessa deebitee barreessuu'' hin yaaltu jedhan.

Hambaan UK nagaan eegamuutu irra jiras jedhan.

Siidaawwan namoota gurraacha akka garbaatti daldalaa turan irratti tarkaanfii fudhatamaa jiru ittisuuf hiriira olaantummaa adii namoota leellisaniin gaggeefamees Booris balaaleffataniiru.

Hiriira gara hokkoraatti jijjiirame kana irratti kumootni kan hirmaatan yoo ta'u, 100 ol kan ta'an qabamaniiru.

Kaayyoon hiriira kanaa sirrii miti jedhanii, gama kaaniin siidaan Winiston Charchiil balaarra bu'uunis badaadha jedhan Booris Joonsan.

Addabaabayii Paarlaamaa fuula dura jirutti siidaan dhaabamee waggoota dheeraaf ture kanneen sanyummaa balaaleffataniin barreefamni ''nama sanyummaa leellisu ture'' jedhu torbee darbe irratti barreeffamee ture.

Biristolittis siidaan nama ''garba daldalaa'' ture Ediwaard Koolistoon buqqaafameera.

Ministirri Muummee UK Booris, komishiniin ijaaran carraa hojii, fayyaa fi barnoota dabalatee dameelee hunda keessatti hanqina walqixxummaa jiru akka qoratu himan.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

UKn seenaa dabre ''keessa deebitee barreessuu'' hin yaaltu jedhan MM Booriis Jonsan

Erga Koroonaavaayiras dhalatee booda UK keessatti lammiilee adiin yoo wal bira qabamee ilaalamu gurraachi hedduun sababa dhibee kanaan du'uun seektara kana keessa hanqinni walqixxummaa akka jiru agarsiisee gaaffiinis irratti ka'eera.

Komishiniin kun ji'a jaha keessatti bu'aa qorannoo isaa dhiyeessa jedhamee eegama.

Minisyaapolisitti Joorji Filooyid poolisii adiin erga ajjeefamee booda UK'ttis mormiin walqixxummaa gurraachotaa gaafatu gaggeefamaa bahe.

Siidaan namoota seenaa keessatti gurraachota akka garbaatti daldaafi daldalsiisaa turan akkasumas gurraachota xiqqeessaa turan buqqaafamaa turan.

Booriis Joonsan dhimma kana irratti ejjennoo qaban yoo ibsan hanqina walqixxummaa amma jiru karaa Dimokraatawaa ta'een furra jedhan.

Ammoo hambaan seenaa keenya nagaatti eegamuu qabuu jedhan.