Namni warqee shaanxaa guutuu baaburarratti dhiisee bu'e poolisiin barbaadamaa jira

Warqee

Madda suuraa, Getty Images

Dhiironni yeroo hedduu borsaa kiisa isaanii konkolaataa/taaksii irratti gatanii bu'uun baramaadha. Bilbilaafi hiirfoonii dagatanii bu'uunis baratamaadha.

Namni warqee shaanxaa guutuu baabura irratti dhiisee/dhiistee bu'es/buutes ni jira.

Lammiin Siwiizerlaand tokko warqee shaanxaa tokko guutuu baabura keessatti dagatee/ttee dhiisee/tee bu'e/buute.

Namni kun dhiira t'uu mala. Sababiin isa ammoo dhiironni dubartoota caalaa dagachuun itti hammaataa jedhama.

Qorannoo akka agarsiisutti dhiironni dubartoota caalaa waa dagachuudhaan beekamu.

Ofii garuu namni hanga warqee shaanxaa tokko baabura keesstti dhiisee/tee bu'uutti akka dagatu/ttu maaltu taasisee?

Warqee shaanxaa tokko dagatee bu'uurra osoo of dagatee/ttee hin wayyuu?

Namni warqee shaanxaa guutuu baabura keessatti dhiisee/tee buu'e/te kun dhiira ykn dubartiis yaa ta'u wanti beekame hin jiru. Ammatti kan harka poolisii gale warqee shaanxaa guutuu baabura keessatti dagatame qofaadha.

Poolisiin abba/haadha warqee baabura keessatti dagatamee kana barbaachuutti jira.

Warqeen shaanxaa waliin baabura irratti dagatame kun kiiloogiraama 3 ulfaata ture. Baabura irratti kan dagatames baatii Onkoloolessaa keessa ture.

Baaburri kun kan imalaa ture Quddus Gaalenirraa gra Luusernitti ture jedhameera.

Tilmaamaan warqeen kun Dolaara 200,000 ni baasa jedhameera.

Namni warqee shaanxaa guutuu kun kan kooti jedhu ykn jettu waggoota shn keessatti gara waajira abbaa alangaa Luursenitti dhiyaachuudhaan qabeenya keessan fudhachuu dandeessu jedheera poolisiin.

Namni warqee baabura keessatti dagattan kottaa fudhadhaa jechuun kan poolisiin beeksisuuf dirqames, abbaa qabeenya kanaa hordofee bira ga'uu wan hin dandeenyeef jedhameera.