Koroonaavaayirasii: US qoricha busaa yaalii hatattamaa Koroonaavaayirasiif fayyadamaa turte dhaabdee

Qoricha busaa ' hydroxychloroquine' jedhamu.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Doonaaldi Tiraamp qoricha busaa hydroxychloroquine jedhamu torbanotaaf fudhachuu ibsan.

Qoricha busaa 'hydroxychloroquine' jedhamu yaalii hatattamaa koroonaavaayirasiif oolaa ture Bulchiinsi Nyaataa fi Qorichootaa Ameerikaa [ FDA] akka dhaabbatu taasise.

Yaalii kilinikaa hanga ammaatti taasifameen qorichi kun dhibee vaayirasii kanaan dhufu yaaluuf kan dandeessisu mallattoo homaa hin agarsiifne jedhe dhaabbatichi.

Pireezidant Doonaald Tiraamp boodarra qoricha kana yaalii Covid-19 kanaaf fayyadamuu qabna jechuun mormaniiru.

Ji'a Bitootessaa keessa Dhaabbanni To'annoo Nyaataa fi Qorichaa Ameerikaa (FDA) qorichi busaa kun yaalii hatattamaa koroonaavaayirasiif akka oolu eeyyamee ture.

Wiixata kaleessaa garuu qorannoon kilinikaa namoota dhukkubsatan irratti gaggeeffame qorichi busaa 'haayidiroksikilorokiin' jedhamu dhibee koraanaavaayirasii yaaluuf akka hin gargaarre agarsiisera jedhe dhaabbatichi.

Namoota faalaman irratti homaa jijjiirama akka hin fidne ibse.

Haa tahu malee murtoo FDA dhaaf deebii yommuu kennan pireezidant Tiraamp qoricha kana kanaan dura ittisaaf jecha fudhadheera miidhaa homaa hin qabu jedhan.

''Nan fudhadhe, natti toles'' jedhan Tiraamp. ''Ani waa'ee qorichichaa irratti komii hin qabu, torban lamaaf fudhadheera, amma asan jira, kunoo as jirra'' jedhan.

Manguddoon gannna 74 Tiraamp namootni baay'een qoricha kana fudhatanii akka lubbuu isaanii oolche natti himaniiru jedhan.

Tiraampi qorichicha kan fudhachuu jalqaban erga namootni muraasni Waayit Haawus keessaa koroonaavaayirasiin qabamanii tahuu himan.

Qoricha kana yaaliif oolchuuf biyyootni adunyaa yaalaa turanis erga barruu Lancet jedhamu irratti miidhaa guddaa kan akka dhukkuba onnee fa'a geessisuu danda'a jedhamee dhaabbateera.

Kanarraa ka'uun WHO fi biyyoonni kaanis yaalii jalqabanii turan addaan kutaniiru.