Miidiyaa Hawaasaa: Dhaabbanni Twitter appii TikTok bituuf 'mariirra jira'

Twitter has approached TikTok's Chinese owner ByteDance to express an interest.

Madda suuraa, Getty Images

Twitter dhaabbata TikTok of harkaa qabu ByteDance jedhamu, oopireeshinii appichaa Ameerikaa keessaa bituuf fedhii agarsiisuusaa maddeen himan.

Miidiyaan hawaasummaa viidiyoolee gaggabaaboo qooduuf oolu TikTok torbanootaan as ajandaa dubbii taheera, eenyutu bita kan jedhus hedduu haasawamaa jira.

Torban dabre keessa Donaald Tiraamp, dhaabbileen walitti dhufeenya daldalaa TikTok waliin qaban guyyoota 45 akka dhaaban ajaja dabarsee ture - sababni dhiyaate sodaa nageenyaa kan jedhu ture.

Dhaabbanni teknooloojii guddichi Microsoft, dhaabbilee TikTok bituud maqaan isaanii irra deddeebiin kahaa ture keessaa isa dursaa ture - amma garuu Twitter itti dabalameera.

Haatahu malee akka maddeen kunniin jedhanitti, Twitter appii lammiilee Chaayinaan hundaa'e kana bituuf humna haa qabaatuu haa dhiisuu wanti ifa tahe hinjiru. Kana malees, waliigalticha guyyoota 45 keessatti xumuruu danda'unis gaaffii biraadha.

Gatiin kaampaanii TikTok Ameerikaa keessaa hagam akka tahe beekamuudhaa baatus, biiliyoona kudhan gadi hinjiru jedhamee tilmaamama.

Twitter qabeenyi isaa yookaan gatiin baasu naannoo doolaara biiliyoona 29 yogguu tahu, Microsoft ammoo tiriliyoona 1.6 oli.

Akka ogeeyyiin jedhanitti garuu, Twitter carraa Microsoft caalu qabuu dubbatu - Microsoft seerota to'annoo hedduu keessa darbuu qaba.

Dhimma kanarratti BBCn Twitter fi TikTok qunnamuuf yaaliin taasise hin milkoofne.

Madda suuraa, Reuters

TikTok maali?

Appilikeeshiniin kun waggoota muraasaa as akkaan jaalatamaa dhufe, keessumaa dargaggootaan.

Gara caalu aappiin kun viidiyoowwan gaggabaabduu muuziqaa waliin dabaalamanii hojjetamuu danda'an sekoondi 15 dheeratan maxxansuuf oola.

Viidiyoowwan gaggabaabduu kana gulaaluufis sirna salphaafi mijaawaa qaba.

Wanti namni tokko akkaawuntii isaarratti maxxansu hunduu, namoota isaan hordofaniinis ta'ee kanneen isaan hin hordofneen mul'achuu danda'a.

TikTok ergaawwan hiriyyoota gidduutti erguufis ni oola

Harki caalaan maamiltoota aappii kana warra Indiyaa ta'aniis, biyyattiin aappii kana uggurteetti. biyyii Huawei fi ZTE uggurte Awustiraaliyaaniis aappii kana ugguruuf jetti.