Dhohinsa Beeruuti: Arjoomtonni Libaanosiif deegarsa taasisuun rifoormiif waamicha taasisan

Dhohinsa Beerut booda mormitoota daandiitti bahan

Madda suuraa, EPA

Arjoomtoonni addunyaa erga dhohiinsi Beerut kan badiinsa lubbuu hedduufi madaa'uu kumaatama hedduutiif sababa ta'e mudatee guyyoota shaniin booda Yuroo biiliyoon deegaran.

Haata'u malee, warreen deegarsaa karaa onlaayiinii Faransaayiin qophaa'e irratti riiformiin akka taasifamuuf waamichi taasifameera.

Dhohinsa Amoniyeem Naayitireetii toonii 2,000 man-kusaa keessa ture kunis malaamaltummaafi hanqina gahumsa mootummaa kan mullisedha.

Guyyaa lammaaffaf walitti bu'iinsi magaalaa Beerut keesstti uumameera.

Dargaggoonni mootummaan aangoorra akka bu'u gaafachuun poolisootatti dhagaa darbataa turan.

Mormitoonnis dallaawwan mana maree bakka bu'ootaatti marfame seenuuf yaalaa turan. Taatee sana jidduuuttis ibiddi ka'ee ture.

Mormii guyyaa Sanbataa ture irrattis poolisiinni gaazii imimmaaneessaatti fayyadamuun mormitoota bitinsuu yaalaa turan.

Yaa'ii gargaara irratti dureewwan biyyoota 15 kan pirezidaantii Faransaayii Emaanu'el Maakrooniin hoogganamu waadaa ''qabeewwan gurguddoo'' taasisaniiru.

''Deegarsi taasifamuuf kan yeroon raawwatamu, gahaafi walitti fufiinsa fedhii ummata Libaanosiif ta'uu qabaata,'' jedha ibsichi. Kana malees, haala gahumsaafi iftoomina qabuun kallattiin ummata Libaanosiif dhiyaachuu qabaatas jedhameera.

Deeggarsawwan kunneenis haala bayyanannaa yeroo dheeraa biyyattiif kan qophaa'e ta'us yoo mootummaan kan sagalee lammiilee jijjirama gaafatanii dhagahu ta'ee jedha ibsichi.

Waajjiri Pirezidaant Maakroon deeggarsa doolara milyoona 297tti tilmaamamu arjoomuun beeksiseera.

Qondaaltoonnis dhohinsichi badiinsa doolaara biliyoona 15tti tilamaamamu qaqabsiisuu isaa shallagu.

Sababiidhuma kanaanis namoonni 158 ta'an kan lubbunsaanii dhaban yoo ta'u, kanneen 6,000 irra miidhaan gahee kanneen 300,000 ta'an mana malee hafaniiru.

Badiinsi kun keemikaala waggoota jahaaf man-kusaa keessa tureen kan walqabate jedhameera.

Libaanos wal waraansa bara 1975- 1990 wal qabatee rakkina dinagdee cimaa keessa tutre.

Kaan walqabatees cicita annisaa, dhiyeessitii bishaan qulqulluufi tajaajila fayyaa mudataa jira.

Dhiibbaan dhohinisichi dinagdee irratti qabaatu egeeren biyyattii dandamachurratti dhiibbaa olaanaa akka qabaatu sodaatama.

Mootummaanis ministiroota dadhabbii isaa qeeqan dhabaa jira.

Ministirri Egumsa Maannoo Daaminoos Kataar guyyaa Dilbataa miseensummaa kaabinummaa keessaa yoo baaatu lama lammaaffaati.

Aangoo gadhiisuun ishees Ministira Odeeffannoo Maanal Adbel Saamaad refoormiin dhabamuufi balaa sukkaneessaa Beerut akka sababaatti eeruun aangoo gadhiifteetti.

Madda suuraa, Reuters