Balaa dhohiinsa Beerut: Lakkoofsi namoota dhohinsa Beerutiin du'anii 200 gahe

Beerut bakka dhohinsi itti qaqqabe

Dhohinsa torbee darbe Kibixata galgala magaalaa guddoo Libaanos Beerut keessatti mudateen namoonni lubbuun darbe 200 ol gahuu bulchaan magaalichaa dubbatan.

Marwaan Aboud namoonni hedduun kanneen irra caalaan isaanii hojjettoota lammii biyya biraa ta'an, ammalleen eessa buteen isaanii hin baramiin jira.

Waraannis sochii barbaachaafi baraaruu naannoo buufatichaatti gaggeessaa ture xumuruuf waamicha taasiseera.

Guyyaa Dilbataatti magaalattii keessatti yeroo lamaffaaf mormiin galgalaan kan gaggeeffame yoo ta'u, mormitoonni taatee umameef mootummaatti aaranis poolisoota waliin walitti bu'aniiru.

Angoo gadhiisuun miseensoota kaabinee ministeerootaafi miseensoota mana maree bakka bu'ootaas aariin umamee akka hin tasgabbeessine taasiseera.

Madda suuraa, Reuters

Erga guyyaa dhohinsichi madateen booda namoonni kumaatamaan lakkaa'aman manneen baayyee miidhamaniifi kanneen karraafi foddaa hin qabne keessa jiraataa jiru.

Ejansiiwwan UN ammoo yoo deeggarsii nyaataafi qorichaa battalaan hin taasifamne rakkoo namoomaa cimaan mudachuu akka malu akeekkachiisaniiru.

Arjoomtonni addunyaas doolaara gara miliyoona 297 Libaanosiif taasisuuf walgahii karaa viidiyootiin Dilbata gaggeeffameeratti waadaa galaniiru.

Deeggarsi taasifamuuf ''kallattiidhaan ummata Libaanosiif dhiyaachuu qaba,'' jedhaniiru.

Madda suuraa, EPA

Aanga'oonni biyyattiis dhohinsichi sababii kuusaa Amoniyeem Naayitireetii toonii 2,750 waggoota jahaaf haala of eeggannoo hin qabneen kuufameedha jedhaniiru.

Keemikaala akkasii kana dhiheenya jidduu magaalattiitti kuufamuun isaa lammiilee biyyattii hedduuf hin fudhatamneef.