Jawaar fi kaan abbaan seeraa dhimma isaanii ilaalu dhaddacharraa akka ka'u gaafatan

Rogeessaa fi xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahaammad

Madda suuraa, MAHEDER HAILESELASSIE TADESE

Mana Murtii Federaalaa Sadarkaa Jalqabaatti dhaddachi ramaddii Araadaa galmee qorannoo duraa Obbo Jawaar, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Adaana (Booranaa) dabalatee namoota 14 irratti ragaalee Abbaa Alangaa dhaggeeffachuuf har’atti beellama qabatee turullee sababa iyyata abukaatoowwan shakkamtootaa dhiyeessanin jecha ragaalee hin dhageenye.

Iyyatni barreeffamaa abukaatoowwan shakkamtootaa dhiyeeffatan “abbaan seeraa yeroo ammaa galmicha of harkaa qaban dhimmicha loogiirraa bilisa ta’anii nuf ilaaluu hin danda’an” jedha.

BBC'f yaada isaanii kan kennan abukaatoon shakkamtootaa Obbo Kadir Bulloo “abbaan seeraa galmicha qabatanii jiran gaafa Obbo Jawaar Mahaammad mana murtiitti dhiyaatan miira “si argadhe” jedhuun kolfa qoosaa itti kolfan" jedhan.

Abbaan seeraa Obbo Dassaaleny Fantaa jedhaman kun dhaddacha irratti yeroo adda addaa mirga dubbachuu shakkamtootaa fi kan abukaatoowwan isaanii daangessaa turuu iyyata abukaatoowwan shakkamtootaa mana murtichaaf dhiyeessan keessatti eeramee jira.

Abbaan alangaa galmee qorannoo duraa banee ragaaleen naaf haa dhagaa'aman wayita jedhetti shakkamtoonniifi abukaatonni isaanii garagalchi iyyata abbaa alangaa yeroo gahaa waliin kennameefi yaada mormii akka dhiyyeessan gaaffii gaafatan abbaan seeraa kun kuffisaniiru.

Gama kaaniin abbaan alangaa namootni shan golgaa duubaa akka raga bahan wayita gaafatetti wanta kana hayyamuuf haal dureen guutamuun irra jiru kan seera irratti tumame guutamuu osoo hin mirkaneeffatiin hayyamuu qofa osoo hin taane, shakkamtoonniifi abukaatonni isaanii yaada mormii qaban akka hin dhageesifanne dhorkuus iyyata kana keessatti eeramee jira.

Kana qofa osoo hin taane abbaan seeraa kun dhaddacha irratti yeroo gara garaa murtii kennuun dura dhaddacha adda kutanii bahanii qaama hin beekamne waliin mari'atanii akka deebi'an eeruun kun bilisummaa abbaa seerichaa shakkii keessa galcheera jedhu abukaatonni.

"Abbaan seerichaa bilisa fi haqa qabeessa ta’uu isaanii shakkii keessa kan galchuudha” jedhan Obbo Kadir.

Haaluma kanaan abbaan seeraa fedhii isaaniitin dhaddacha dhimmicha ilaalurraa akka of kaasan yoo hin taane ammoo dhimmichi abbaa seeraa biraatin ilaallamee manni murtii abbaa seeraa kana dhaddacharraa akka kaasu murteen akka kennamu gaafataniiru.

Abbaan seeraa galmee qorannoo duraa Obbo Jawaar Mahaammad dabalatee namoota 14 qabatanii jiran Obbo Dassaaleny gama isaaniitin “iyyatichi wantoota hin raawwatamne fi raawwatamuu hin dandeenye qabatee jira" jechuun "galmee kanarraa ka’uu hin qabu” jechuun dubbatan.

Dhummarattis abbaan seeraa kun dhimmichi mana murtichaaf dhiyaatee akka ilaallamu ajaja kennan. Hanga galmichi qoratamee murteen itti kennamutti shakkamtootni mana hidhaa akka turan fi yeroo gaafatamanitti poolisiin akka dhiyeessu ajajan.

Sababa kanaaf jecha beellamni ragaalee abbaa alangaa dhagahuuf har'a Wiixata Hagayya 10'tti qabamee ture yeroo hin beekamnetti darbeera.

Gama biraatin manni murtichaa gaafii mirga wabii Obbo Baqqalaa Garbaa dhiyeessanii turan irratti murtee kennuf har’atti beellamee kan ture yemmuu ta’u “yakki Obbo Baqqlaaan ittin shakkaman kan lubbuun namaa itti darbee waan ta’ef” mirgi wabii gaafatan kan hin fudhatamne ta’uu manni murtichaa beeksiseera.

Haaluma wal fakkaatun gaafin mirga wabii Obbo Hamzaa Adaana (Booranaa) fi namootni galmee isaanii keessatti argaman biroon 8 dhiyeessanis hin fudhatamne.