Ameerikaa: Nyaanniifi dhaamsi dhumaa namoota du'aan adabamanii maal fakkaataa?

Sirna adabbii du'aa US keessa jiru gadi fageenyaan akka hubatamuuf namoonni duuti itti murtaa'e ajjeefamuun dura yeroo dhumaatiif nyaata akkamii akka argachuu fedhan Oggeessi suuraa Jaakii Bilaak ogummaasaatiin kaasuun agarsiiseera.

Nyaata dhumaa Siliideel Kolemaaniin kan Caamsaa 5, 1999 ajjeefameen ajajame

Madda suuraa, Jackie Black

Ibsa waa'ee suuraa,

Nyaata dhumaa Siliideel Kolemaaniin kan Caamsaa 5, 1999 ajjeefameen ajajame

"Yakka raawwataniin ykn yakka tokko malee addabbiin du'aa isinitti murtaa'ee hin ajjeefamiin dura nyaata yeroo dhumaaf naattan osoo kan gaafatattan ta'ee maaltu isinitti dhaga'am? jechuun gaafata oggeessi suuraa lammii Ameerikaa dubbii pirojaktii artii irratti taasiseen.

"Osoo soorata sana fuuldura of keenye, tarii miirri wayii nutti dhagahamuu danda'a ta'a. Tarii kaka'umsa mataa keenyaafi naamusa sirna haqaa gaafachuu dandeenyas ta'a. Tarii ammoo namoota yakkamaniif gadduu dandeenyaas ta'a.''

Kana malees, oggeessi suuraa Bilaak waa'ee hidhamtoota ajjeefaman kanneenii irratti, hangam akka baratanii turan, gosa hojiisaaniifi jecha dhumaa isaan dubbatan irratti odeeffannoo walitti qabeera.

Deeviid Waaynee Istokar

Madda suuraa, Jackie Black

Kan ajjeefame: Waxabajjii 16, 1997

Barnoota: Waggaa saddeet

Hojii: Opereetara meeshaa gurguddaarraa kan hojjatu/ anaaxii

Jechi dhumaa dubbate: "Miidhaa sirra qaqabeef baayyeen gadda...garuu ani eenyumaa hin ajjeefne.''

Antoonii Raay Westileey

Madda suuraa, Jackie Black

Kan ajeefame: Caamsaa 13, 1997

Barnootaa: Waggoota saddeetiif

Hojiin: Dafqaan bulaa

Jechu dhuma dubbate: "Akka beektan kanan barbaadu ani eenyumayyu hin ajjeefne. Hunda keessanuu nan jaaladha.''

Tomaas Andii Baarefuut

Madda suuraa, Jackie Black

Kan ajjeefame: Onkolooleessa 30, 1984

Barnoota: Hin ibsamne

Hojii: Dirree omisha boba'aa yakkamtoonni itti baayyatan

Jecha dhumaa dubbate: "Guyyaa tokko hundi keenya balleessaawwan kanneen akka warra tolfattuuwwan nu amma gubnee raawwataa jirruu duubatti deebiin akka ilaalu nan amana. Hundinu akka beeku kanan barbaadu ani enyumarrattuu haaloo akkan hin qabneedha. Hundaafuu dhiifama taasiseera. Namni ani balleessaa irratti raawwadhe kamiiyyuu akka naaf dhiisu nan abdadha.''

"Haatii warraa nama ajjeefamee akka laphee ishee keessaa jibbi haqamuuf waaqa fulduratti kadhadheera. Sababiinsaas jibbi laphee ishee keessaa sun akkuma warra yakka raawwatee gara biraatti Si'olitti ishee geessuu danda'a waan ta'eefiidha. Balleessaan nama kam irratti raawwadhee dhiifama. Isaanis akka naaf dhiisan nan abdadha.''

Jeemsi Ruseel

Madda suuraa, Jackie Black

Kan ajjeefame: Fuulbaana 19, 1991

Barnoota: Waggaa 10f barate

Hojii: Weellisaa muziqaa

Jechi dhumaa dubbate: Akka daqiiqaawwan sadiif haasaa taasisee himame garuu hin waraabamne ykn hin barroofnees.

Jefarii Aleen Baarney

Madda suuraa, Jackie Black

Kan ajjeefame: Ebla 16, 1986

Barnoota: Hin barroofne

Hojii: Hin barroofne

Jech dhumaa dubbate: "Waanan raawwadheef baayyee gaabbeera. Kun anumaaf ta'a. Yesuus ati naaf dhiisi.''

Jonii Firaank Gaareet

Madda suuraa, Jackie Black

Kan ajjeefame: Guraandhala 11, 1992

Barnoota: Waggoota torbaaf barate

Hojii: Dafqaan bulaa

Jecha dhumarratti dubbate: "Maatiin kiyyaa waan na jaalattaniifi na kunuunsitaniif isin galateeffachuun barbaada. Addunyaa guutuun hafe garuu udduukoo dhungadhaa.''

Wiliyaam Piriins Daaviis

Madda suuraa, Jackie Black

Kan ajjeefame: Fuulbaana 14, 1999

Barnoota: Waggoota torbaaf barate

Hojii: Oggummaa baaxii ijaaruu

Jecha dhumaa dubbate: "Maatiin kiyyaan dhugumaan onneekoo keessaa, gochan ani raawwadheen miidhaafi balaa isin irra gaheef dhiifama jechuun barbaada... Akkasumas, namoota duutii itti murtaa'e waggoota dheeraadhaaf jaalalaa natti agarsiisaa turan hunda galateeffachuun barbaada.

"Reeffakoo qorannoo saayinsitiif arjoomeera; qaamni kiyya keessaas nama ta'e gargaaruuf fayyaduu ni danda'a jedheen abdadha... Ammaaf kanan jechuu barbaadu kanuma. Oh, akkasumas, dhumarratti, waa'ee ijoollee tiksituu sanaa maal ta'e? jechuun barbaada.''

Geraald Lii Mitchel

Madda suuraa, Jackie Black

Kan ajjeefame: Onkololeessa 22, 2001

Barnoota: Waggoota 10f barate

Hojii: Anaaxii

Jecha dhumaa dubbate: "Miidhaa qaqabeef dhiifama. Lubbuun ani isin jalaa balleesseef dhiifama. Waaqayyoonis naaf dhiisi jechuun barbaada. Akka baayyee cimaa ta'e nan beeka garuu waanan raawwadhe hundaaf dhiifama.

"Maatii kiyya, hunda keessan nan jaalladha. Jabaadhaa. Jaalalli kiyya yeroo hunda isin waliin akka jiru baraa. Ani Waaqa waliin ta'uuf gara mana kiyyaa deemaa akkan jirun beeka. Kanaafuu imiimmaan gammachuu naaf bohaa.''

Robart Antoonii Madeen

Madda suuraa, Jackie Black

Kan ajjeefame: Caamsaa 28, 1997

Barnoota: Waggoota 12f barate

Hojiin: Qopheessaa nyaataa (Cook)

Jecha dhumaa dubbate: "Waan dhabdeefi miidhama sirra gaheef dhiifaman gaafadha. Garuu ani namoota sana hin hajjeefne. Akka waa'ee walii keenyaafi tokko tokkoo keenyaa waan tokko akka barannu nan abdadha. Akkasumas, haaloo walirratti qabachuufi wal jidduu akka dhaabuu barannuufi waan dhugaa addunyaa kanarra ta'aa jruuf gatii kennuu barannu nan abdadha.

"Adeemsa dogongora fakkaatu kanaafis, hundaafuu dhiifama godheera.''

Jeemsi Beetaard

Madda suuraa, Jackie Black

Kan ajjeefame : Muddee 9, 1999

EducationBarnoota: Waggoota 15f barate

Hojii: Mekaanika bishikiliitii

Dadhaddacha kana booda, ragaa baatoonni abbaa alangaa irra deebiin jachasaanii kennaniiru. Miseensoonni boordii sadiis dhiifamni akka taasifamuuf yaada kennan.

Jedha dhumaa dubbate: "Jaalalan maatii kiyyaa keessatti qabuuf beekamtii kennuun eegaluun barbaada. Addunyaa kanarratti eenyumtu jaalala maatii kiyya caalu hinqabu.

Maatii addunyaarraa caalmaa qabaniin qaba. Jireenya namni kamuu jiraachu maluun ol jiraadheera. Ijoollee dubaraafi dhiiraa kiyyaan bonuun ala waan tokkoof boonee hinbeeku.

"Erga kun yeroo gabaabdu kan namoonni waanan dubbadhu itti na dhaggeefatan ta'eefu dhimmoonni muraasni waa'ee isaanii dubbachu barbaadutu jira.

Yunaayiti Isteetiin bakka kabaja lubbuu namaatiif zeeroo itti ta'e qabdi. Du'aatiin kiyya mallattoo dhukkuba cimaati.

Qabxii tokkorratti, motummaan ka'ee gocha akkasumaan iloojjeefi namoota yakka hinqabne kan biyyoota biraa ajjeesuu haa dhaabu. Uggurri fi qoqophaan ammaan tana bakkeewwan akka Iraan, Iraaqi, Kubaafi kan biraarratti gaggeefamaa deemu- addunyaa geedaruudhaaf omaa hin geedaran garuu ijoollee omaa hinbeeknee miidhaa jiru.

''Tarii karaa hedduun caalaa barbaachisaa kan ta'u, gochi nuti naannoo irratti raawwataa jiru caalaa badiinsa olaanaa qabaata.

Sababiinsaas hanga karaa kallattii amma irra jirruun deemuu itti fufneetti, bu'aan dhumaa osoo hintaane attamiin akka namoota kaan itti qabneetu caalaa barbaachisa. Sababiinsaas namoonni addunyaa kanarratti argaman hunduu gara dhumsaan dhaquun waan hinoolleefiidha.

''Karaawwan addunyaa kanarratti dhugaan ittiin adeemaa jirtuu keessaa tokko, ykn karaan namoonni ittiin dhugaa baruuf kan danda'an yoo nuti pireesii walabaa deeggarree qofaadha. Pireesiin walabaa akka dhaabbata walabaatti jiraachuuf wayita yaalii taasisuun argaa jiraati.''

Maaddiiwwan dhumaa Muziyeemii Aartii Paarish, kan Niiw Yoork keessaatti, Ammajjii 31, 2021.

Mirgi abbuumaa suuraawwan hundaa kan abbichaati.