Paartiin Obbo Lidatuun hundeessan dhimma fayyaa isaaniirratti MM Abiyyiif xalayaa barreessuufi

Obbo Lidatuu Ayyaaloo

Manni murtii Magaalaa Bishooftuu miseensa Mana Maree Biyyaalessaa Paartii Dimookiraatawaa Itoophiyaa (PDI) kan ta’an Obbo Lidatuu Ayyaalewirratti guyyaa kaleessa, Wiixata, qorannoo poolisiif guyyoota 7 eeyyame.

Dhimma Obbo Lidatuu kan dhiyeenyatti hordofan pirezidantiin paarticha Obbo Adaanee Taaddese ragaaleen dabalataa akka hin dhiyaanne ibsuun, ta’us dhibee onnee Obbo Lidatuu irratti ragaa wal’aansaa akka dhiyeessaniif kan manni murtii gaafate dhiiyeessu isaani ibsaniiru.

Ragaaleen wal’aansaa dhiheessan kun dhibeen isaanii lubbuu isaaniif yaaddeessaa ta’uu, koronaavayirasiif saxilamoo ta’uufi hordoffiin wal’aansaa akka isaan barbaachisu kan ibsudha.

Dabalataanis, wal’aansaaf Ameerikaatti beellama qabaachuu isaanii ragaa agarsiisu dhiyeessuu isaani Obbo Adanee himaniiru. Ta’us, manni murtii dhimmicha ilaaluuf beellama dabalataa guyyaa torba kenneera.

Obbo Lidatuun kan to’annoo jala oolan ajjechaa Hacaaluun booda hokkara magaalaa Bishooftutti ka’e qindeessuufi deeggaruun shakkamaniiti.

Abbootiin seeraa yeroo adda addatti waan geeddaramaniifi dhimmichi haaraa ta’aa waan itti deemeef irra deebiin bellamni guyyaa torbaa kennameera jedhu Obbo Adaanan.

Meeshaalee waraanaa lamaan poolisiin ‘yeroon mana isaani sakkatta’eettan argadhee’ jedhee irratti Obbo Lidatuun meeshaan inni tokko meeshaa hin hojjennee kan abbaa isaanii irra dhaalaan argatan ta’uu himu.

Inni biraammoo kan bara 1998'tti meeshaa waraanaa eeyyama mootummaan qabatan ta’uu ragaa agarsiisuu dhiyeessuu isaani Obbo Lidatuun akka itti himaan Obbo Adanee dubbataniiru.

Abukaatoo bakka isaan bu’u akka hin arganne ibsuun hanga ammaa Obbo Lidatuun ofii isaanii falmaa kan turan yoo ta’u guyyaa kaleessaa abukatootiin akka falman Obbo Adaaneen dabalanii ibsaniiru.

“Obbo Lidatuun abukaatoo argachuu dhiisuu isaanii erga miidiyaa irratti ibsinee booda torban darbe Oromiyaa keessa kan hojjataniifi abookaatonni Afaan Oromoo dubbatan bilisaan ni falminaaf waan jedhaniif har’a kan falman abukaatoo tokko waliin mari’achaadha,” jedhaniiru.

'Abdii kutaniiru'

Obbo Lidatuun beellama keennamuuf irratti 'abdii kan kutan' yoo ta’u '‘tarii filannoo booda, waggaa lama boodan hiikamuu danda’a, waggaa lamaaf of qopheesseen jira,” jechuun itti himuu isaanii Obbo Adaaneen himaniiru.

Haala fayyina isaanii irratti Obbo Lidatuun har’a mana murtii erga seenanii booda funuunni irra deddebiin rakkisaanii akka ture dubbatu Obbo Adaanan.

Wal’aansa akka argataniif ragaaleen agarsiisan ga’aan jiraatus manni murtii waan hin eyyamneefiif Obbo Lidatuun “Murteen du’aa akka natti murtaa’ettan lakkaa’a,” jedhanii dubbachuu isaanii himaniiru.

Pirezidantiin paartichaa bu’aa itti aanuu eegurraan kan hafe nutis mana murtirraa abdii kuttanneerra jechuun dubbatu.

'Sababa ilaalcha siyaasaa isaaniin hidhamani,' kan jedhan Obbo Adaanan kana dura mariin hiikuuf Komishiinii Mirga Namoomaafi Boordii Filannoof xalayaa galchuu isaanii himu.

Ta'us, dhimma manni murtii qabate waan ta’ef gidduu galuu akka hin dandeenye itti himamuu dubbataniiru.

Amma yeroo dhumaaf Ministira Muummee Abiy Ahimadiif xalayaa barreessuuf qophaa’uu isaanii Obbo Adaanan BBCtti himaniiru.

Magaalaa Finfinneefi Naannoo Oromiyaatti ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa booda hookkara ka'en lubbuun lammiilee 170 ol kan darbe yoo ta'e qabeenyi guddaas barbadaa'eera.

Rakkoo nageenyaan walqabateefi hookkara ka'enin shakke jechuun poolisiin qondaaltota siyaasaa, hoggantoota mootummaa, humnoota nageenyaa, gaazexeessitoota dabalatee walumaagala namoonni 7,000 ol ergasii hidhaa seenaniiru.