’Tiraamp waan jedhe nama hin raawwanne sammuun darbeedha’ Misheel Obaamaa

Misheel Obaamaa

Madda suuraa, Getty Images

Kaleessa warri dimokiraatotaa jila guddaa godhatanii dhimmoota jajjaboo irratti wal-ta’anii, dhimmoota kaaniif ammoo beellama qabataniiru.

Jila kana hordofee jechoota walitti deddeebisuun paartilee jajjaboo US Dimokiraatiifi Rippaablikaan gidduutti heddummaateera.

Jila kanarratti sagalee waraabanii erganii yaadasaanii kan dabarsan Giiftii dureen duraanii US Michel Obaamaan, Pirezidaant Doonaald Tiraampiin hedduu qeeqan.

‘’Doonaald Tiraamp pirezidaantii biyya keenyaa ta’uuf nama sirrii miti’’ jedhan.

Dhibee addunyaaf yaaddessaa ta’e, koronaavaayirasii, ilaalchisuun Tiraamp qoosaa turan kan jedhan Michel Obaamaan, sababa kanaaf diinagdeen keenya haala nama rifaasisuun raafamaa jira jedhan.

Waayee Waayit Haawus wayita dhageenyu burjaajii, walqooduu, fi wal-hubannoo dhabuu dhageenya, kunimmoo hanqina hooggansaati jedhan.

Waggootii arfan darban keessa seenaan dalagame ijoolleetti himuufillee kan nama qaanessuudha jedhan Michel Obaamaan.

‘’Hooggantoonni keenya lammiidhuam Ameerikaa akka diinaatti maqaa xureessaa turan. Olaantummaa nama adii leellisuun kaan qoollifataa turan, kanaafuu Tiraamp nama sammuun darbee fi dandeettisaa olitti nama yaaduu barbaaduudha, kanaaf waan dubbatu yeroo galmaan ga’u hin argin,’’ jedhan.

Gama kaaniin Michel Obaamaan nama wayita abbaan warraa isaanii Obaamaan aangoorra turan Pirezidaantii Itti Aanaa turan Joo Baayiden jajaniiru.

‘’Inni nama qalbeeffataa, kan nama hubatuu fi muuxannoo gaarii qabuudha’’ jedhan.

Sirnuma kanarratti bulchaan bulchiinsa Ohaayoo duraanii kan filannoo bara 2016 irratti Tiraamp morkaa turan Joon Kaasich, lammiileen Ameerikaa lamuu deebi’anii Tiraampiif carraa akka hin laanne dhaaman.

Haalli amma keessa jirru paartii tokkoon yookiin nama dhuunfaatiin kan irra aanamu miti kan jedhan qondaalli kun garuu yoo hooggansa jijjiirri haala amma jiru inuma fooyyessina jechuun Joo Baayidan deggeran.

Jila kanarratti paartii dimokiraatotaa, Rippaablikaanotaa fi akkasumas lammiileen biyyattii tokko tokko sagaleesaanii waraabanii erganiiru.

Namoonni sagalee ergan hedduunsaanii bulchiinsa Tiraamp kan qeeqanii fi hooggnsa haaraa kan fedhaniidha.

Dhimma kanarratti yaada kan kennan Pirezidaanti Doonaald Tiraamp, namoonni qeeqa kaasan warra hojiisaanii sirnaan hojjechuu dadhabanii kufaniidah ittiin jedhan.

Joo Baayidan kan filatamu yoo ta’e kan biraa mitii miidiyaaleenillee hordoftootasaanii ni dhabu jedhan.

‘’Nama yeroo mara hirriba keessa jiru kana namuu waa’ee isaa dhagahuu hin fedhu. Namni kun yoo filatame Ameerikaan biyya sooshaalistii kan keessa jiraachuunsaa akkaan nama jibbisiisu taatee hafti jedhan Tiraamp.

Jila kana warri Rippaabilikaanotaaf jilachuuf jiru.