Koronaavaayirasii: Nama Covid-19n qabameef maaltu barbaachisa, akkamiin kunuunsu?

Koronaavaayirasii: Nama Covid-19n qabameef maaltu barbaachisa, akkamiin kunuunsu?

Miseensi maatii ykn namni isin beektan Covid-19n yoo isin jalaa qabame mana keessatti akkamiin kunuunsuu dandeessu?

Firaa'ol Balaay isinitti himti.