Koronaavaayirasii: Diwaayin Joonsan maatii isaa waliin Covid-19 qabamuu hime

Diwaayne Joonsan maqaa masoo 'Za Rook' jedhamuun beekamu waggaatti dolaara miiliyoona 87.5 galfateera

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Diwaayne Joonsan maqaa masoo 'Za Rook' jedhamuun beekamu waggaatti dolaara miiliyoona 87.5 galfateera

Taatoon beekamaa US Diwaayin Joonsan maqaa masoo 'Za Rook' jedhamuun beekamu maatii isaa waliin koroonaavaayirasiin qabamuu hime.

Kanaan dura ispoortii buunyaan namni beekamuu fi amma adunyaa irratti taatoo fiilmii kaffaltii ol-aanaa argatu tahuun kan beekamu Joonsan ofii isaa, haadha warraa fi ijoolleen isaa Covid-19 qabamuu hime.

Eeggannoo fayyaa barbaachisu taasisaa turanillee vaayirasichaan qabamuu irraa akka hin oolle hime.

‘’Amma gara xumuraa irra jirra. Kana booda vaayirasichaan faalamuun hin jiru. Waaqa haa galatu’’ jedhe.

Joonsan namni ganna 48, haati warraa isaa ganna 35 Luuren fi ijoolleen isaa ganna afurii fi lamaa, vaayirasichaan kan qabaman torban lamaan dura ture.

Kan qabamanis hiriyyoota akka maatiitti walitti dhiyaatan irraa tahuu himuun isaaniyyuu akkatti qabaman waan beekan hin qaban jedhe.

‘’Waan kun akka maatiitti waan ulfaataa fi qorumsa jabaa nuyi dabarsine akka tahen isinitti hima,’’ jechuun viidiyoo Inistaagiraamii isaa irratti maxxanseen ibseera.

‘’Covid-19 qabamuu jechuun miidhama hamaa, caba qaamaa irraa fayyuu caalaa ulfaataadha.’’

‘’Hojiin koo inni jalqabaa maatii koo eeguudha’’ jedha taatoon kuni.

Namootni siyaasaa yeroo maaskii godhachuu dubbatanii fi dhimmicha siyaasa godhan nan dhagaha. Siyaasa waliin waan walitti dhufu hin qabu. Maaskii kaawwadhaa jedhe Joonsan.

Joonsan abbaa isaa Rookii hordofee ispoortii buunyaa keessatti beekkamtii guddaa horate.

Osoo gara taatoo fiilmiitti hin ce'iinis ispoortii kana keessattui nama akkaan milkaa'e ture.

Joonsan fiilmota akka The Scorpion King, Fast and Furious 6 fi Jumanji jedhaman keessatti hirmaachuun adunyarratti gama fiilmiinis beekameera.

Joonsan waggaa tokkotti qofa galii doolaara miliyoona 87.5 argate. Netflix irraa immoo doolara miliyoona 23.5 argateera.