Joo Baayidan poolisoonni haleellaa raawwatan seeraan yaa gaafataman jedhan

Jooyi Baayidan

Madda suuraa, Reuters

Kaadhimamaan paartii dimokiraat Joo Baayidan poolisoonni tibba darbe lammiilee gurraachota Ameerikaa ta’an lama rasaasaan ajjeesan seeraan akka gaafataman akeekkachiisan.

Namoonni lameen kunneen Jaakoob Blake fi Breonna Teeylar jedhamu.

Joo Baaydan, badii uumameef namni meeqa akka gaafatamu hin eerre, garuu erga sochiin walqixxummaa lammiilee bifa hiriira mormiin biyyattii keessatti jalqabee akka raawwatame eeraniiru.

Qondaalli gameessi kun sagantaa maallaqa walitti qabuu ji’a Hagayyaa kana keessa milkaa’inaan erga xumuranii booda haasaa taasisan keessattidha waa’ee dararaa poolisiin lammiileerraan ga’aa jiru xiyyeeffannaan kan kaasan.

‘’Sirni haqaa biyyattii of danda’ee hojiisaa akka hojjetu ni feena. Garuu poolisoonni kunneen yoo xiqqaate adabbiisaanii argachuu qabu’’ jedhan.

Dargaggeessa umrii waggaa 29 kan ta’e Jaakoob Bileek, hookkara tibba darbe gaafa Hagayya 23, 2020 Kenooshaa, Wiiskansiin keessatti ka’erratti duddasaa iddoo torba rasaasaan rukutamee du’e.

Ergasii garuu qondaala poolisii haleellaa sana raawwaterratti tarkaanfiin hin fudhatamne, qoratamaa jira yaadi jedhu Waajjira Haqaa Wiiskansiin fi US irraa dhagahamaa ture.

Bireonna Teeylar, shamarreen umrii waggaa 26 ammoo Bitootessa darbe gaafa 13, 2020, haala suukanneessaadhaan manashee Louisville, Kentaakii keessatti argamu keessa haala suukanneessaan ajjeefamte.

Poolisoota yakka kana raawwatan keessaa tokko hojiisaarraa ka’eera, lameen hafan ammoo wayita dhimmi isaanii qoratamaa jirutti hojii hooggansaarraa boqotanii jiru.

Joo Baayidan, nama torbee darbe hiriira deggertoota Tiraamp irratti dhukaasa banes akka seeraan gaafatamu akeekkachiisaniiru.

Namni kun akka miidiyaan US adda baasetti rogeessa ergama garee mormitootaa gama bitaa ('far-left) bakkaan ga’uuf deemudha.

Namni kun torbee darbe deggertoota Tiraampiif daandii Poortlaandi, Oreegoon irrati hiriira ba’an irratti haleellaa suukanneessaa raawwate.

Erga waggaa afur dura kaadhimamtuun duraanii paartii dimokiraat Hilarii Kilintan Kenooshaa, Wiiskaansiin daawwatanii qondaala dimokiraatotaa yeroo duraaf garas imalaniidha, Baayidan.

Daawwannaasaanii kanaan maatii namoota firri jalaa du'e ilaaluuf akka jiranis ibsameera.

Joo Baayidan akkaataa of-eeggannoon barnoota eegaluun danda’amurratti dubbatanii turan.

Bakka rakkoon hamaan tibba darbe mudate Wiiskaansiin, Pirezidaanti Tiraampis daawwataniiru, garuu maatii miidhamtootaa hin dubbisne.

Kanaan kan komatamaa jiran Tiraamp, dhimma namoota kunneenii seerri qabatee waan jiruuf keessa seenee hin jeequ jedhan.