Koroonaavaayiras: Kaanaadaatti balaliin xiyyaaraa atakaaroo daa'ima maaskii hin kaawwanneef haqame

Passengers in airport after police called over a mask dispute with a baby

Madda suuraa, Submitted photo

Kaanaadaatti sababii intalli dubraa xiyyaara keessatti maaskii hin godhanneef jecha, balaliin xiyyaaraa haqamuun, dhimmicha poolisiitti beeksisan.

Namni Safwan Choudhry jedhamu, Daandiin xiyyaaraa WestJet daa'imni isaa ganna lama hin guunne maaskii afaanii fi funyaan haguugu akka keewwattu gaafatan; daa'imni kun garuu booyicha dhiisuu didde jedha.

Daandiin qilleensaa kun garuu dhimmichi daa'ima ji'a 19 kanaa otoo hin tahin, daa'ima biroo kan ganna sadi taatedha jedha.

Intalli dubraa isheen ganna lamaa gadi taate kun, seeraan maaskii godhachuuf hin dirqamtu.

Balaliin 652 gaafa Kibxata ganamaa magaalaa Kaalgaarii irraa Torontoo deemuuf ture kun haqamee, imaltoonnis akka xiyyaara keessaa bu'an taasifaman.

''Wanti akkanaa tasumaa na mudatee hin beeku,'' jechuun aabba Choudhry BBCtti himan.

Akka abbaan kun jedhanitti, daa'imti isaa hangafaa gannishee sadi tahe, xiyyaarichi kahuusaan dura nyaata nyaachaa turte.

Achiis keessummeessitoonni balalii xiyyaaraa itti dhiyaachuun ijoolleen lamaanuu maaskii akka keewwatan itti himan. Choudhry fi haati warraa isaa lamaanuu maaskii uffatanii turan.

Intallisaa nyaata jalqabde akka xumurtuu fi achis akka godhattu itti himus, tasumaa na didan jechuun BBCtti hime.

Dhimma kanarratti ''imaammata cimaa'' akka qabanii fi yoo daa'imni kun godhachuu baatte balbala xiyyaarichaas akka hin cufne itti himan. Kanaan waliigalus dubbata abbaan kun.

''Ijoollee hedduu lafumaa kaatee itti hin keessu, suutuma suutaan malee,'' jechuun BBCti hime.

Bodarra garuu daa'imni kun diddaa muraasaan booda, golgaa afaanii fi funyaanii godhachuu hime.

Isheen ganna lamaa gadii haalaan rakkachaa turte - akka malee bohaa turte jedha.

Haa tahu malee, yoo isheen xiqqoollee hin golgattu taanaan, maatiin hunduu xiyyaaricharraa akka buunu humnaan nu dirqisiisaa turan jedha.

Kana yoo didan, to'annaa jala ooluu akka danda'an, akka himatamanii fi hidhaallee akka bu'an nutti himame jedha.

Nutis kana kabajnee bu'uuf waliigalle jedha.

Ibsa waa'ee viidiyoo,

Attamiin manumatti maaskii tolfachuu dandeessu?

Daandiin xiyyaaraa maal jedhe?

Daandiin xiyyaaraa WestJet garuu waan abbaan kun jedhan irratti walii hin galu.

Ibsa baaseen maatiin kun daa'ima isaanii ishee angafaa (kan ganna sadii) afaanii fi funyaan hin golgine jedheera.

Viidiyoon abbaa kanaan waraabamee akka agarsiisutti, daa'imtisaa ganna sadii kun maaskii uffattee agarsiisa - erga poolisiin xiyyaricha seenee booda waraabame.

Poolisiin achi qaqqabees, daa'imti kun wayita achi gahu maaskii kaawwattee akka turte mirkaneesseera - himatnis irratti hin banamne.

Imaltuun achi keesa turte Marian Nur jedhamtu waan jettu, maatiin kun sababa eenyummaa fi amantii isaaniitif jecha irratti xiyyeeffatamuu hin oolu jettee sodaattee turte - haati warraa aabba Choudhry hijaaba uffatti.

''Baay'een nahe, maatiin kun tasumaa sagalee olkaasaniillee hin dubbanne. Keessummeessitoota waliinis aaranii hin dubbanne. Tasgabbaa'anii yaada isaanii ibsaa turan,'' jechuun miidiyaa CBC'f himte.

Maatiin obboo Choudhry ammallee Kaalgaarii akka jiranii fi balaliin biraa Torontootti geessu akka hin dhiyaanneef dubbata. Wanti kun namoota kaan akka hin mudanne abdiin qaba jedha.