Eertiraan hidhamtoota 20 ta'an 'sababa amantaan' hidhaman hiikte

Mana hidhaa

Mootummaan Eertiraa hidhamtoota 20 ta'an sababii amantaatiin waggoota dheeraaf hidhaarra turan gadhiise.

Hidhamtoonni irra caalaan isaanii hordoftoota amantaa warra Wangeelaa fi waldaalee Piroteestaantii ta'an kunneen baay'een isaanii magaalaa Asmaraatiin alaa warra qabamani.

Roogeeyyii bilisummaa amantaaf falman US jiraatan keessaa tokko kan ta'e Haanibaal Daani'eel BBC'tti akka himetti, namoota hiikaman keessaa kanneen waggoota lamaa hanga waggoota 16 hidhaarra turan keessatti argamu.

Haanibaal erga weerarri koronaavaayirasii dhufeen booda manneen hidhaa keessatti to'annoon laaffifamuu kaasuun, gadhiifamuun jarreen kanaas tarii weeraruma dhukkuba kanaatiin wal qabachu akka danda'u tilamaama.

Namoonni amma hidhaa baafaman kunneen wabii waraqaa abbaa qabeenyummaa manaa fi hayyama daldalaatiin gadhiifamuu BBC'n odeeffateera.

Waa'ee namoota amma gadhiifaman kanneen ilaalchisee mootummaan Eeritraa hanga ammaatti waan jedhe hin qabu.

Eertiraa keessatti amantaaleen afur seeraan beekamtiin kennameef amantaa Kiristana Ortodoksii, Kaatolikii, Waldaalee Lutaraanii fi Isilaama Sunnii qofaadha.

Bara 2002 irraa kaasee gareewwan amantaa kan hafan bilisummaan waaqeffachuu, walgahiiwwan kadhannaa fi sirna gaa'elaa gochuuf bu'uura seeraa hin qaban jedheera Komishiiniin US kan Bilisummaa Amamtoota Idil-addunyaa irratti hojjatu USCIRE.

Mootummaan Eertiraa himannaa bilisummaa amantaa ilaalchisuun irratti ka'u yeroo hunda ni kuffisa.Dhaabbileen mirga amantaatiif falman garuu hidhamtoonni amantaa 1,200 hanga 3,000 ta'an Eertiraa keessatti kan argaman ta'u tilmaamu.Roogeeyyoonni bilisummaa amantaatiif duula gaggeessan ammoo miseensooti hordoftoota amantaa 'Jehovah witness' sadii waggoota 25 oliif hidhaa keessa jiraachuu isaanii himu.