Paarkii Shaggar MM Abiy Ahimad har'a eebbisiisan suuraan

Paarkin Shaggar naannoo hoteela Sharaatanitti ijaarame har'a (Kamisa Fulbaana 10) iddoo angawootni mootummaa olaanoo argamanitti eebbifame hektaara 46 bal'ata.

Paarkii Shaggar

Sagantaa eebbaa har'aa irratti pireezidaantiin biyyattii Saahilawarqi Zawdee fi ministiraa muummee Abiy Ahimad dabalatee angawootni biroon argamaniiru.

Paarkin Shaggar balbalawwan afur kan qabu yemmuu ta'u hara nam-tolchee, dirree bal'aa sagantaawwan garaagaraaf oolu fi namoota 150,000 hanga 200,000 keessumeessuu danda'u akkasumas dhaabbilee tajaajilaa kaaffee fi reestoraantiiwwanis of keessaa qaba.

Kana malees iddoo namootni taa'anii itti haasa'an fi dubbisanis ni qaba.

Pirojeektiin qarqara lageenii fi paarkiiwwan magaalaa Finfinnee keessatti ijaarramaa jiran damee tuurizimii biyyattii guddisuu fi gama kanaanis magaala Finfinnee kutaalee biyyattii biroof fakkeenya gochuu kaayyeefata.

Sirna eebba paarkichaa irratti miseensoti humna Rippabliikaan Gaard agarsiisa waraanaa adda addaa mul'isaa turan.

Suuraaleen hundi kan BBCti.