Balaa abiddaa Kaalifoorniyaan sadi du’an, samiin dukkanaa’e

Fires in CA

Madda suuraa, Getty Images

Balaa abidda bosonaa Kaalifoorniyaa goolaa jiruun yoo xiqqaate hanga ammaatti namoonni sadi yoo du’an bakka hedduutti samiin guyyaadhaan dukkanaa’eera.

Halluun samii keessattuu Kaaba bulchiinsa kanaa keessatti gara halluu keellootti geeddaramee jira.

Abiddi kun kutaalee bulchiinsa Kaalifoorniyaa 28 caalan keessatti ka’ee kan jiru yoo ta’u, namoota du’an keessaa lama bakka tokkotti, tokko ammoo bakka biraatti.

Lafti wayita ammaa abiddi kun irratti boba'aa jiru bal'inaan magaalaa Niwu Yoork dachaa kudhan kan caaludha jedhama.

Balaa abidaa fulaawwaan 28tti hammaatee jiru kana qolachuuf hojjettoonni balaa abiddaa 14,000 bobba’anii jiru.

Waggoota 20 darbaniif hongee hamaan rukutamtee kan jirtu Kaalifoorniyaan erga ji’a darbeetii qofa yoo xiqqaate namoonni 11 balaa abiddaan du’aniiru.

Bulchiinsa kana keessatti bara kana keessa qofa lafti iskuweer kiilomeetirii 10,000 caalu ibiddaan barbadaa’eera.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Samii magaalaa Saan Firaansiiskoo

Balaan abiddaa kun Kaaba-Lixa bulchiinsa Waashingtan akkasumas ollaa bulchiinsa Oregon keessattis qaqqabeera.

Namoonni lama Oregon, tokko ammoo Waashingtan keessatti balaa kanaan du’uutu himama.

Bulchaan Oregon Kate Biraawun, ‘’kun kasaaraa guddaadha, saba balaa abiddaatiin lubbuu namaa fi qabeenya dhabneerra’’ jedhan.

Bulchaan Waashingtan Jay Inslee lafti amma abiddaan gubataa jiru kan bara darbe guutuu gubate dacha lamaan caala jedhan.

Kun garmalee akka isaan yaaddesses dubbatan.

Balaan abiddaa kun gara kutaalee lixa US sagal keessatti saffisaan babal’ataa jira jedhe Giddu-galli odeeffannoo dhimma balaa abiddaa US.