Ispoortii: Biyyootni Afrikaa 54 Kubbaa miilaasaanii Covid-19'n miidhameef deeggarsa gaafatan

Hasxaa FIFA

Madda suuraa, Getty Images

Biyyootni Afrikaa 54 maallaqa bayyanachiisaa Fifa'n miidhaa Covid-19'n qaqqabeef bifa liqiin qopheesse argachuuf iyyataniiru.

Dhaabbatni Kubbaa miilaa idila-addunyaa bulchu Fifa'n ji'a Waxabajjii keessa miseensota isaa 211 ta'aniifi Konfedereeshiniiwwan jahaaf maallaqa bayyanachiisaa doolaara biiliyoona 1.5 raggaasiseera.

Waldaan Kubbaa Miilaa idila Addunyaa ibsa Roobii baaseen sababa Koronaavaayirasiitiin diinagdeen Kubbaa miilaa addunyaa galii doolaara biiliyoona 14 ta'u dhabeera jedha.

Dubbii himaan Fifa 'BBC Sport Africa'tti yoo himan ''biyyotni Afrikaa 54 miseensa waldichaa ta'an deeggarsa kanaaf iyyataniir,'' jedhan.

Waldichi hanga ammaatti biyyootni 150 ol ta'an deeggarsa kanaaf iyyachuu yoo ibsu, biyyootni Afrikaa tokko sadaffaa warra iyyatanii ta'uu jedhameera.

Biyyi miseensa waldaa kanaa ta'e hunduu deeggarsa hanga doolaara miiliyona 1.5 gahu gaafachuu danda'aa jedha dhaabbatichi.

Dabalataaniis deeggarsa biyyootni argatan keessaa tokko sadaffaan isaa kubbaa miilaa dubartootaaf akka oolu waldichi ni dirqisiisa.

Konfedereshiniiwwan kubbaa miilaa jiran ammoo deeggarsa hanga doolaara miiliyoona lama gahuu gaafachuu danda'u. Kanneen jiran jaha keessaa afur gaaffii kana dhiyeessuunis beekameera.

Konfedereshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa dorgommiiwwan galii irraa argatu hedduu sababa weerara kanaan dabarsuus hanga ammaatti deeggarsa kanaaf hin iyyannee.

Dhaabbilee tamsaasaa waliin waligalteen biiliyoonaan laakkawamu mallatteesse ture haqamuunis adabbii seeraa miiliyoonataa akka isa gaafates ni himama.

Deeggarsi kun bifa liqiin kan kennamu malee tola kan raabsamuu miti.

kaayyoon isaas ''Kilaboota, taphattoota, hojjetootaa, leenjiwwan dargaggeeyyii yeroo rakkisaa kanatti tumsuuf'' jedhu dura taa'aan Koree fandii Fifa Olli Rehn.

Iyyata kana dhiyeessuuf yeroon murtaahe waan hin laatamneef Konfedereeshiniiwwaniifi miseensonni waldichaa yeroo barbaadanitti gaafachuu danda'uu jedhameera.