Kongirasiin Ameerikaa balaa xiyyaarota Max 737 mudatee tureef Booying yakkamaa taasisan

Xiyaara Booying Max 737

Madda suuraa, Getty Images

Balaa xiyyaaraa hamaa lamaan Booying Max 737 mudatee lubbuu hedduu galaafateef sababiin kampaanichi odeeffannoo haala tekinikaa irratti kennuuf fedhii dhabuu isaatiin akka ta'e qorannoon seera baastota Ameerikaa mul'ise.

Qorannoon seera baastotaa kun Booying odeeffannoo dhoksuu 'aadaa godhachuun' balaa uumameef itti gaafatamaataasiseera. Dabalataanis, qaamni nageenya aveeshinii to'atus "bu’uurarraa hanqina qabachuu agarsiisa" jechuun qeeqeera.

Kaampaaniin Booying garuu ‘ balaa qaqqaberraa waan danuu baranne,’’ jedha.

Haata’u malee, maatiin namoota balaa qaqqabeen jalaa miidhamanii kaampanichis ta’e, to’attoonni odeeffannoo awwaalanii dhoksu jechuun himatan.

Gabaasni Ameerikaan dhimmicharratti baaste kaampanicha dabalatee qaamni to'atu, Abbaa Taayitaa Aviyeeshinii Federaalaa Ameerikaaf dhimma ijoodha.

Qorannnoo ji’oota 18’f taasifame guduunfaan isaa akka agarsiisutti, Booying dizaayiniifi hojiisaarraa jalqabee akka rakkoo qabu osoo hin mirkaneessiin Abbaan Taayitaa Aviyeeshinii Federaalaa hayyama xiyyaarichaaf kennuu ibse.

Erga xiyyaaronni lama, Itoophiyaafi Indonezhiyaatti, kufanii caccabuun lubbuu namoota 346 galaafatanii, xiyyaaronni Booying Max 737 balaliirraa dhorkamanii turan.

Gabaasni fuula 250 qabu dhimma kanarratti barreeffame xiyyaarichi dizaayinii/ wixineesaarra jalqabee rakkina qabaachuu agarsiise.

Kaampaniin Booying qaamolee nageenyummaa xiyyaaricha to’atan wajjin waliigalaniitu adeemsa waraqaa ragaa nageenyummaa xiyyaaricha mirkaneessu akka argatan taasisaniiru jedha.

"Balaawwan qaqqabe dogoggora teekinikaa hammaataa injinaroonni Booying walitti fufinsaan raawwatan ifatti kan baase; bulchiinsa Booying keessatti iftoomina dhabuun jiraachuufi Abbaa Taayitaa Aviyeeshinii Federaalaa haqina hubachuu dadhabuusaa mul’iseera."

Booying balaa mudate wajjin walqabatee dogoggorri jiraachuu amanuun cinaatti yeroo ammaa xiyyaarota Max 737 gara balaliitti deeebisuuf dizaayinii xiyyaarichaa sakatta’aa jiraachuullee ibsee ture.

Qaamoleen nageenyummaa xiyyaaricha ilaalaan kan biyyoota Awurooppaafi Ameerikaatti hayyama balalii xiyyaarota Max 737 irra deebiin kennutti dhiyaachaa jiru.

Haata’u malee, nageenyummaa balalii ilaalchisee burjaajinsa guddaatu kaampaanicha mudate.

Dhimmi qorannoo hin furamiin hafe kan biraan, himannaa guddaa maatiin namoota xiyyaara Itoophiyaa kufee keessatti miidhamanii bananidha.

Kaampaanii Booying balaa xiyyaaraa qaqqabe booda, "jijjiirama bu’uuraa" fideera jedha.

Abbaan Taayitaa Aviyeeshinii Federaalaas seera baastota wajjin qindoomuun "foyya’iinsa gabaasa keessatti adda baafaman" hojiittin hiika jedheera.