Maayaa Muur Jonaataan Ayiransiin qabsooftee mana hidhaatii baastee itti heerumte

Maayaa Muur fi Jonaataan Ayirasni

Madda suuraa, @mooremaya

Kubbaa kachoon addunyaarratti beekamtuu kan taateefi garee WNBA keessa taphachaa kan turte Maayaa Muur nama akka mana hidhaatii ba'uuf qabsaa'aaf turte Jonaataan Ayiransitti heerumte.

Jonaataan Ayiransi himannaa sobaa mana cabsee seenuun yakka raawwachu jedhuun dogogoraan mana hidhaa ture.

Ayirasni erga dogoggoraan waggaa 23 hidhamee booda Bitootessa keessa bilisa jedhamee gadhiifameera.

Muur nama kana hidhaatii baasuuf qalbii guutuudhaan carraaquuf jecha bara 2019 keessa tapha ittiin gurra horatte dhiistee garee ishee WNBA keessaa baate.

Dhamaatiin isheen hojii ishee itti aarsaa gootes lafatti hin hafne; Jonaataan Ayiransitti mana hidhaatii gadhiifame.

"Ji'oota lama dura walfuune, nuti amma jireenya boqonnaa haaraa kana waliin gammachuudhaan itti fufaa jirra," jechuun dubartii ganna 31 Muur Gud Moorniing Ameerikaatti dubbatteetti.

Muur bara 2011 keessa garee Minesootaa Lynx irraa erga filamtee booda, akka isaan marsaa afuriif shaampiyoonaa ta'an gargaaruun bara 2014 keessa taphattuu hedduu jaallatamtuu (Most Valuable Player (MVP) jedhamteetti.

Muur seenaa WNBA keessatti taphatoota maqaa gaarii hortan keessaa ishee ol-aantuudha.

Muur tapha Olompikii lamaafi tapha Shaampiyoonaa Addunyaa lamaan medaaliyaa warqee argatteettis.

Haata'u malee, dirree ispoortii akkasi itti milkoofteefi maqaa gaarii horatte keessaa bara 2019 gara jalqabaa keessaa baateetti.

Kan kana gochuuf murteessites Jonaataan Ayiransi kan waggoota 12 durarraa kaastee beektu mana hidhaatii baasuuf qabsaa'uudhaaf.

Jonaataan Ayiransi hidhaa waggaa 50n adabamee ture.

Madda suuraa, Getty Images

Himannaa sobaa ittiin yakkamaa ta'ee waggoota 23f mana hidhaa ture kuffisuun mana hidhaatii akka bahu ta'eera.

Dhimma Jonaataan Ayiransi ittiin yakkamaa ta'e irratti yaada yeroo kennu abbaan murtii Daani'eel Giriin, "Dhimma baay'ee dadhabaa seera hin guutneefi miiraan ta'edha," jedheera.

Muur yeroo Jonaataan mana hidhaa Magaalaa Jafarsan keessaa bilisa jedhamee ba'utti jilbaan jalatti kuftee nagaa gaafatte.

Jonaataan Ayirans amma umuriin isaa ganna 40 guuteera.

Hojiisheetti tarii ni deebitii gaaffii jedhu gaafatamtee Muur akkas jette: "Birraa dhufu kana wanta itti aanee ta'uu malu ni ilaalla jedheen abdii qaba.

"Yeroo ammaa kanatti ani wallaansoo yeroo dheeraa kana booda afuura baafachuu, gammaduufi boqochuun barbaada.

"Yeroo ammaa kana nu hunda keenyaaf wantonni hin beekamiin hedduun jiru, kanaaf ani ammallee kaampiidhuma keessan jira."