Naajeeriyaatti seerri warra yakka gudeeduu raawwatan kolaasuun adabuu hojiirra oole

Namoota hiriira irra jiran

Madda suuraa, Getty Images

Naajeeriyaatti seerri warra yakka gudeeduu raawwatan kolaasuufi du'aan adabuu torban darbe mana maree kutaa bulchiinsa Kaduunaan ragga'ee ture mallattaa'uun hojiirra oole.

Kaaba-lixa Naayijeriyaatti bulchaan naannoo Kaaduunaa Naasiir Ahiimad el-Rufaayi seera warreen yakka gudeeddii raawwatan adabu raggaasifamee ture mallatteessuun akka hojiirra oolu taasisaniiru.

Seerri tumame kun warreen gudeeddii ijoollee ganna 14n balleessaadha jedhaman akka kolaafamaniifi du'aan adabaman ajaja.

Yoo ijoolleen sun ganna 14 ol tahan immoo kolaafamuufi hidhaa umurii guutuun adaba.

Dubartoonni gurguddoo ijoollee yoo gudeedan ammoo, ujummoon gadameessaa isaanii akka keessaa bahuufi du'aan adabaman dirqisiisa.

Adeemsi kolaasuu kun wal'aansa baqaqsanii yaaluun raawwatama.

Yakki kun ijoollee ganna 14 gadi jiran irratti yoo raawwatame ragaa mana yaalaatiin mirkanaa'uu qaba.

Warreen ijoollee gudeedan kunneen maqaan tarreeffameetu miidiyaa gubbaatti maxxanfamas jedhameera.

Bulchaan naannichaa seera ragga'ee ture kana mallatteessuun akka seera ta'ee hojiirra oolu gochuu isaanii Tiwiitarii isaanii irratti mirkaneessaniiru.

Seera tumtoonni biyyattii torbee darbe ture seera wixinee kana kan raggaasisanii dabarsan.

Kaaduunaa keessatti qofadha seerri dhimma gudeeddii kun kan jiru.

Naayijeeriyaa keessatti gudeeddii ilaalchisee duulaafi dheekkamsa uummataa guddaatu jira.

Sababa kanaan namoonni danuu haa hidhamaniyyuu malee, kan irratti murtaa'u garuu muraasa.