Jaallattoota saala walfakkaataa Gaanfa Afrikaarraa baqannaaf saaxilaman

Jaallattoota saala walfakkaataa Gaanfa Afrikaarraa baqannaaf saaxilaman

Biyyoota Afrikaa gara garaa keessatti jaallattoota saala walfakkaataa ta'uun yakkaan nama adabsiisa. Namoonni akkanaa kunneen hawaasa, maatii isaaniifi qaamoleen nageenyaarraa miidhaa akka isaanirra ga'u dubbatu. Namoota biyya itti dhalatanirraa godaanan lama, tokko Itoophiyaarraa tokko ammoo Somaaliyaarraa dubbisneerra.