Obbo Lidatuu Ayyaaloo meeshaa seeraan ala qabatanii argamuun himataman

Obbo Lidatuu Ayyaalo nama siyaasaa gameessa qooda siyaasa Itoophiyaa keessatti qabaniin beekamanidha

Madda suuraa, The Reporter

Miseensi mana maree biyyaalessaa paartii Dimookiraatawaa Itoophiyaa (PDI) Obbo Lidatuu Ayyaaloo Mana murtii magaalaa Adaamaatti himanni irratti banamuu pirezidantiin paartichaa BBC'f mirkaneessan.

Miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti Obbo Lidatuun Mana Murtii Olaanaa Godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa argamutti meeshaa seeraan ala qabanii argamuun himatamani.

Obbo Lidatuutin kana dura abbaan seeraa mana murtii magaala Bishooftuu bilisa jedhus hidhaa hin baane ture.

Guyyaa kaleessaa mana murtiitti amantee hin qabu jedhanii abukaatoowwan isaanii xalayaan gaggeessuu pirezidantiin paartichaa Obbo Adaana Taaddasaa BBC'tti himaniiru.

Obbo Adaanan akka jedhanitti murteen mana murtii magaalaa Bishooftuu waan hojiirra hin oolleef abukaatota isaanii galateeffanii gaggeessan.

''Obbo Lidatun adeemsa haqaan amantee hin qabu. Fedhii falmachuus hin qabu. Murtee siyaasaa waan ta'ef hanga furmaanni siyaasaa kennamutti mana hidhaan tura jedhaniiti gaggeessan,'' jedhan.

Erga bilisa jedhamanii booda hiikamuu waan dhabaniif abukaatoowwan isaanii ol iyyannoo gaafachuu himaniiru.

Obbo Adaanan erga xalayaan bahe booda kaleessa, Roobii, galgala ture Obbo Lidatuurratti himanni akka baname kan dhagahame jechuun himu.

Obbo Lidatu galgala sa'aatii 1:30 irratti balballi isaan keessa turan rukutame 'ganamaaf qophaa'i. Boru [Kamisa] Adaamaatti beellama qabda' jedhamee akka itti himame jedhan.

Maaliin himataman?

Akka pirezidantiin paartichaafi dhimma Obbo Lidatu dhihootti hordofan Obbo Adaanan jedhanitti waan itti himataman hin barre.

FBC'n akka gabaasetti garuu Obbo Lidatuun labsii bulchiinsa meeshaa waraanaa 1177/2012 keeyyata 22 muraa 3 cabsuun meeshaa waraanaa hin eeyyamamne qabun himatamu gabaase.

Himannaa kana abbaa alangee Godina Shawaa Bahaatu irratti bane. Dhimma isaanii mana murtii olaanaa godinichaatu ilaala jedhameera.

Obbo Lidatuun kana dura magaalaa Bishooftuu keessatti hookkara uumame qindeessuufi deeggaruunin shakke jedhee poolisiin isaan to'atun ni yaadatama.

Abbaan alangee hookkara magaalaa Bishooftuu keesatti Waxabajjii 23 fi 24, bara 2012 dhalateen yeroo isaan qorate meeshaa waraanaa eeyyama hin qabne irratti argadheera jechuuni himannaa meeshaa seeraan alaa qabatanii argamuun kan irratti bane.

Obbo Lidatuun abukaatota isaanii gaggeessaniis mana murtii olaanaa Godina Shawaa Bahaatti garuu abukaatoowwan isaanii ni argamu jechuun himu Obbo Adaanan.

Obbo Lidatuun himannaa har'a magaalaa Adaamaatti irratti dhihaate dura yeroo abukaatoowwan isaanii gaggeessan ''adeemsi koo hamma yoonaa sababi siyaasaan akkan to'atame kan agarsiisudha.

''Kana mirkaneeffachuu yoon danda'e na gaha'' jechuun abdii murataniiru jedhu pirezidantiin paartichaa.