Barbeedoos mootummaa Giifti Elsaabeet Ingiliiz dhiisuun Rippabilika hundeeffachuuf

Mootittii Elsaabeet

Madda suuraa, Reuters

Biyyoota Kaariibiyaan keessaa tokko kan taate Barbeedos, mootittii Ingiliz Elsaabeet aangoo biyyashee dursuurraa kaasuun ofii mootummaa rippaabilikaa mataashee ta’uuf akka kaayyeffatte ibsite.

‘’Yeroon waanjoo gita bittootaa ofirraa fonqolchinee gannu amma’’ jechuun ejjennooshee beeksiste oddoolli xiqqoon kun.

Biyyattiin Sadaasa dhufu waggaa 55ffaa guyyaa waanjoo kolonii Biriteen jalaa itti baatee kan yaadattu yoo ta’u, guyyaa sanatti adeemsa amma itti jirtu xumuruuf kaayyeffatteetti.

Ministirri Muummee biyyattii Miyaa Mootlii ibsa kennaniin, biyyattiin nama Barbeedosiin hoogganamuutu ishee barbaachisa jedhan.

‘’Yeroon kun yeroo eenyu akka taanee fi maal gochuu akka dandeenyu onnee guutuudhaan itti mul’isnuudha’’ jedha barreeffamni ibsa ministira muummee kanaa.

Masaraan mootummaa Biriteen Baakingham dhimmichi, dhimma uummataa fi mootummaa Barbeedos jedhe.

Namoonni masaraa mootummaa kanaaf dhiyoo ta’an,’’dhimmi kun akka tasaa kan bakka ta’ee burqe mini. Kanaan duras ifatti dubbatamaa ture’’ jechuun BBC’tti himan.

Waa’ee Barbeedos odeeffannoo muraasa:

-Bara 1996 waanjoo kolonii Biriteen jalaa walaboomte.

-Biyyoota oddoola Kaaribiyaan keessaa badhaatuu fi baay’ina uummataan tokkoffaadha.

-Mootittiin Ingiliz Elsaabeet duree biyyattiiti.

-Duraan diinagdeenshee alergii shukkaaraa irratti kan hundaa’e ture.

-Amma tuurizimii fi misooma madda maallaqaa biro irratti hundooftee jirti.

-Ministirri Muummee Miyaa Mooltii bara 2018 aangoo qabatan, dubartii jalqabaati.

Barbeedos murteeshee kana kan beeksifte wayita paarlaamaa walga’ii biyyattii imammaata itti aanu irratti mari’ate ture.

Barbeedos bulchiinsa gonfoo mootii jalaa baatee adeemsa siyaasaa mataashee akka hordoftuuf gaaffiin erga dhiyaachuu eegalee bubbuleera.

Biyyoota Kaaribiyaan keessaa erga waanjoo kolonii Biriteen jalaa baatee biyyi yeroo jalqabaaf mootummaa mataashee hundeeffatte Guyaanaa dha.

Itti aansuun Tiriiniidaad fi Toobeegoon akkasumas Doominikaan biyyoota bulchiinsa kolonii Ingiliz jalaa walaboomaniidha.

Haata’u malee biyyoonni kunneen hunduu miseensa biyyoota kolonii Ingiliz jalaa turanii ‘Common Wealth’ ti.

Murteen Barbeedos fudhatte kun biyyoota Kaaribiyaan kanneen hafanillee ni kakaasa jedhamee eegama.

Mootittiin Ingiliz Elsaabeet yeroo ammaa duree biyyoota addunyaa 15’ti.

Isaanis biyyoota Kaaribiyaanii dabalatee UK, Awustiraaliyaa, Niwu Ziilaand, Kanaadaa, Paappuwaa Niwu Giinii, Oddoola Solomoon fi Tuvaaluudha.