Baaraak Obaamaan kitaaba 'A Promised Land' jedhu katabanii xumuruu beeksisan

Kitaaba Baaraak Obaamaa

Madda suuraa, Baaraak Obaamaa

Pireeziantiin Ameerikaa duranii Baaraak Obaamaan turtii isaanii Waayit Haawus waggaa sadeetiif kaan irrattis kitaaba barreessaa turan xumuruu beeksisan.

Baaraak Huseen Obaamaa ''miirri Kitaaba barreessanii xumuruu fakkaatu hin jiru’’ jedhan.

Kitaaba mata duree 'A Promised Land' jedhu kana waggoota muraasa darbaniif katabaa akka turanillee marsaalee miidiyaa hawaasaa isaanirratti ibsaniiru.

Kitaaba kana keessatti duula filannoo irraa eegalee hang turtii isanii waggaa saddeetii Waayit Haawusitti wanna keessa darban katabuu ibsaniiru.

Turtii Pireezidantummaa ''koo keessatti taateewwan ijoo, namoota turtii koo qaran, wantan sirrii hojjedheefi dogoggore’’ barreesseeraa jedhu.

Itti dabaluuniis Humnoota siyaasaa, diinagdeefi aadaa isaaniifi gareen isaanii waldhaansoo ittiin qabaa turaniifi ammallee qormaata biyyattii ta’an kitaaba kana keessatti katabuu himaniiru.

Bu’aa bayii kana keessatti imala haadha warraa isaanii Misheel Obaamaa waliin godhaniis barreessuu ibsaniiru.

Yeroo ulfaataa biyyattiin amma keessa jirtuun akkamittiin ''walqoodinsi'' kun furamuu akka qabuufi ''sirni dimookraasii hundaaf akka hojjetu'' ta'a kan jedhurratti muuxannoorraa yaada furmaataa kaahuullee dubbatan.

Kan gochuun Pireezidantii tokkorraa qofa miti kan eegamu lammiileen hunduu gahee qabuu jedhan.

Hunda caala kitaabni kun dargaggeeyyiin biyya kanaafi addunyaarra jiran gaafatama fudhatanii, sagalee isaanii akka dhageessisaniifi addunyaa gaari godhanii irra deebiin hojjechuuf gahee akka bahan jajjabeessa’’ jedhan.

Obaamaan Pireezidantii Gurraacha jalqabaa Ameerikaa ta'uun biyya kana marroo lamaaf bara 2009-2017 Pireezidantii 44 ffaa biyyattii ta'uun tajaajilaniiru.

Kitaabni fuula 768 qabu kun afaanota 25'n yeroo walfakkaatutti akka gabaatti bahu dhaabbatni kitaabicha maxxanse 'Penguin Random House' ibseera.

Kitaabni Baaraak Obaamaa kun Sadaasa 17, filannoon pireezidantummaa gaggeefamee torbee lamatti akka gadhiifamu beekameera.