Kalaqa Koronaavaayirasii: 'Haadha kiyya Covid-19 irraa eeguuf kophee biraa qabadheen baha ture'

Abrahaam Yohaannis

Madda suuraa, ABREHAM YOHANNES

Ibsa waa'ee suuraa,

Abrahaam Yohaannis

Dargaggoon Abrahaam Yohaannis jedhama. Abrhaam darggeessaa umuriin waggaa 22 yoo ta'u barnootasaa 'civil Engineering' tiin barataa waggaa xumuraati.

Innis hojii kalaqaa isaa 'Futendoo' jechuun moggaase tokko hojjateera. Kunis jecha Ingiliffaa 'foot' (miila) fi kophee ergandoo (barbaasoo) jedhamuuf pilaastikii irra hojjatamu walitti fiduun moggaasa kan kenneef.

Kalaqni isaas gara jalaatiin kophee maxxansuun akka dhibee gara bakka dhaqamuutti fudhatamee hingalamneef ittisu hojjate.

Maaltu kakaase?

Waggaan tokko darbees bara taateewwan gurguddaa addunayaa itti mudataniidha.

Kanneen keessaa Covid-19 isa duraafi kan gaaga'ama dinagdeefi lubbuu olaanaa qaqabsiiseedha.

Haa ta'u malee, dhukkubni kunis gama tokkoon namoonni malawwan weeraricha ittisu dandeessiis akka kalaqaniif carraa uumeera.

Meeshaa osoo harkaan hinxuqamiin harka dhiqachuuf gargaaruu kaasee hanga roobootiiwwan sochii to'ataniitti kalaqamaniiru.

Kalaqni tibba koronavaayirasii kunis haala itti nagaa walgaafatamu irraa kaasee jijiiraman jireenyaatiif illeen namoota kakaaseera.

Fakeenyaaf haala nagaa itti walgaafatamu, maaskii kaawwachuufi harka baayyisanii dhiqachuun wantoota tibba weerarichaa kanneen aadeeffamaniidha.

Biyya keenyatti kalaqawwan Covid-19 ittisuufi to'achuufi to'achuuf oolan saddeet Waajjira Abbeentaa Kalaqawwan Itoophiyaatiin galmaa'aniiru.

Isaan keesaa tokko Futiendoo ykn soolii kophee dargaggoo Abirahaamiin kalaqame tokkodha.

Abrahaam hojii kalaqaa kanatti hawwatamuun dura barnoota isaa barataa oggummaa damee biraa keessa akka ture dubbata.

Abrahaam hojii moodeelii faashiinii keessatti hirmaachuun waggoota muraasaaf hojjachuu BBC'tti himeera.

Haa ta'u malee, Covid-19 gama tokkoon hojiisaa idilee akka hin hojjanneef danqaa itti ta'ulleen, gama biraatiin ammoo kalaqa haaraan akka asi bahu gargaareera.

Ittisa Covid-19 ilaalchisee xiyyeeffannaan namoota hundaa irra caalmaan xuxxuqqaa qaamaa hir'isuufi qulqullina eeggachu irratti ture.

Dargaggoon kuni garuu waa'een kophee ittiin naanna'amaa oolamee gara manaafi biirootti wayita seenamu akka isa yaachise dubbata.

Ibsa waa'ee viidiyoo,

Koroonaavaayiras: Kalaqa mana rifeensaatti tamsa'ina Covid-19 hir'isuuf kaayyeffate

Kana biraa haatii isaa dhukkubsattuu sukkaaraa waan ta'aniifi, akka hinsaaxilamneef wayita manaa bahan kophee biraa qabatanii akka bahaniifi wayita mana gahan isa sana akka geeddaruufi dubbata.

"Haadha kiyya Covid-19 irraa eeguuf kophee qabadheen baha ture'' jechuun dubbata.

Dhimmoonni Abrahaam hojii kalaqaa kanaaf kakaasan kan biraa, weerarichaan wal qabatee odeeffannoon biyyoota biraa irraa dhagahaa ture akka ta'e hima.

Keessattuu hojjattoonni fayyyaa lubbuu namootaa baraaruuf hojjataa turan garuu ofiisaanif Xaaliyaaniifi Ispeen keessatti du'aniin baayyee keessisaa tuqamu dubbata.

Kanaan boodas 'erga maaskiin fuulaafi guwaantiin harkaa nama hinoolchinee maaliifan kan haguuggii kophee hinkalaqu?' jedhe kan eegale.

Kophee akka garaatti geeddarachuun waan hin mijanneef dhaabbilee akka hoteelaa, manneen barnootaa, hospitaalootaafi kkf keessatti kalaqni isaa kun baayyee kan fayyadu ta'u hima.

Kalaqni inni barabaasoo irraa hojjatee kunis waan harkiifamuuf gosa kophee fi lakkoofsa kophee kamiifu ta'u danda'a.

Sooliin barbaasoo kunis haala barbaadameen deemamulleen kan hintarsaane yoo ta'uu, pilaastikoota gataman walitti qabuun hojjatamu kan danda'amu jedha Abrahaam.

Hojii Kalaqaa galmeessisuuf wayita yaadeettis, kopheewwan dubartootaa gara 27, kopheewwan sharaa, akkasumas kophee isinikarii irratti yaaluun akka mijatu taasifamuu hojjatamu dubbata.

Hojiin kalaqaa kunis erga weerarichi dhaabbateen boodas qulqullina eeggachuufis waan ooluuf, tajaajilli isaa kan itti fufuu ta'u amana Abrahaam.

Sooli qophee maxxansuufi kaasuuf harkaan tuquun dirqama ta'ulleen, yeroo tokkicha kaawwatanii ykn erga baafatanii booda harka qulqulleeffachuun ni salphata jedha.

''Hojiin kalaqaa kun carraan itti gabaa idil-addunyaatiif itti dhiyaachu danda'ulleen jira'' kan jedhu Abrahaam, hanga ammaatti kan isa gargaaru akka hinargatiin hima.

Adeemsa yaadaa kaasee hanga gara hojiirra olchuuttis baasii qarshi kuma 12 ta'u akka baase dubbata.

Abrahaam bu'aa kalaqa isaa kan ta'ee soolii kophee kanas bal'inaan omishuun gabaa biyya keessaafi biyya alaatiif dhiyeessuuf karoora qabaachuus ni dubbata.